X
Veelgestelde vragen - Algemeen
Edit Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven.  Genezen is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is aandacht voor:

 • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
 • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
 • vragen rondom leven en dood,
 • zorg voor de naasten,
 • allerlei praktische zaken.

De palliatieve zorg komt aan d e orde als de arts verteld heeft dat er geen behandeling meer mogelijk is waardoor u kan genezen. Wel kunnen er behandelingen voorgesteld worden die helpen de klachten die samenhangen met uw ziekte zoveel mogelijk te verlichten.  De laatste fase van de palliatieve zorg wordt ook vaak terminale zorg of stervensbegeleiding  genoemd. Maar  duidelijk is dat palliatieve zorg vaak veel eerder begint

Edit

Edit Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer genezen kan en betrekt hierbij ook de naasten van de patient

De zorg richt zich op het krijgen en  houden van zo  veel mogelijk kwaliteit van leven. kwaliteit. Daarbij is het belangrijk dat patient en familie aan kan geven wat men belangrijk vindt in de laatste levensfase en ook met arts en ander hulpverleners bespreekt wat er nodig is om de wensen  die er zijn t.a.v. deze laatste levensfase te realiseren.

Palliatieve terminale zorg heeft betrekking op de laatste fase wanneer mensen nog een korte levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden


Staat uw vraag er niet bij?
Veelgestelde vragen - Palliatieve zorg
Edit Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. Genezen is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Er is aandacht voor:

 • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
 • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
 • vragen rondom leven en dood,
 • zorg voor de naasten,
 • allerlei praktische zaken.
Edit Wat wordt door mijn zorgverzekeraar vergoed aan palliatieve zorg?

Klik hier om te kijken wat vergoed wordt door welke zorgverzekeraar.

 

Edit Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?
Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer genezen kan en hun naasten.
Palliatieve terminale zorg heeft betrekking op de laatste fase wanneer mensen nog een korte levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden.
Edit Wat is mogelijk in de laatste levensfase?

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning kan toenemen. Dan kunt u een beroep doen op verschillende hulp-/zorgverleners en organisaties: huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, psychosociale zorg, maatschappelijk werk, vrijwilligers palliatieve terminale zorg, steunpunt mantelzorg, vrijwillige thuishulp, buddyzorg, apotheek, enz.

Als de zorg thuis te zwaar wordt of te veel problemen geeft, kan opvang, verpleging en begeleiding in een instelling plaats vinden. Er zijn verschillende soorten voorzieningen, zoals bijna-thuis-huizen, hospices en units in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

KITTZ heeft een keuzewijzer voor patiënt en naaste gemaakt: 'Kiezen voor zorg in de laatste fase'. Hierin kunt u zoeken naar de meest voorkomende personen en instanties.

In de database Zorg kiezen vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio Groningen Centraal.

Edit Waar vind ik informatie over klachten, problemen en vragen in de laatste levensfase?

Zie: http://www.netwerkzorgopmaat.nl

Edit Welke zorgverleners geven palliatieve zorg?
Er kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij palliatieve zorg. Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, apothekers etc. spelen een belangrijke rol bij het geven van palliatieve zorg. Daarnaast wordt vaak zorg gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve terminale zorg. lees meer
Edit Wat  zijn de kosten van palliatieve zorg?

Palliatieve terminale zorg kan in verschillende situaties plaatsvinden. Iedere situatie kent een eigen financierings- en vergoedingensysteem.  Uw huisarts kan u hierover infomeren, maar ook het steunpunt mantelzorg in uw gemeente en natuurlijk uw verzekeraar.

Palliatieve zorg wordt deels uit de AWBZ ( thuiszorg, verpleeghuis en     zorgcentrum betaald en deels via de zorgverzekeringswet  ( huisarts/ziekenhuis)

Daarbij zijn er veel verschillen , u kunt meer informatie over mogelijkheden vinden bij het
Het Zorgverzekering Informatie Centrum is een onafhankelijk zorgplatform dat informatie biedt over alles wat met zorgverzekeringen te maken heeft. Van algemene informatie tot specifieke tips. Ook geven wij daarnaast extra informatie over bijvoorbeeld bijvoorbeeld palliatieve zorg, het PGB en de AWBZhttp://www.zorgverzekering.org

Edit Heb ik een indicatie nodig om palliatieve zorg te krijgen?

Voor het aanvragen van zorg die vergoed wordt vanuit de AWBZ heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, voorheen het RIO). Het gaat om indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf. Een medewerker van het CIZ neemt contact met u op en stelt vast voor welke zorg u in aanmerking komt en hoeveel en hoelang u deze zorg kunt ontvangen.

U kunt als patiënt of familie zelf contact opnemen met het CIZ. U kunt hierover ook altijd overleggen met uw huisarts. Als u in het ziekenhuis ligt zal een medewerker van het ziekenhuis met u bespreken welke zorg u nodig heeft en de indicatie regelen.


Staat uw vraag er niet bij?
Veelgestelde vragen - Zorg kiezen
Edit Welke zorg is thuis mogelijk?

De meeste mensen brengen hun laatste levensfase thuis door. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door:

 • partner, familie en/of vrienden
 • hulpverleners uit de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, huishoudelijke hulp, etc.
 • vrijwilligers.

Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, vrijwilligers palliatieve terminale zorg en Humanitas.

Andere dienstverlenende organisaties die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: tafeltje-dekje, of cateringbedrijf, boodschappenservice en kapper aan huis.

Edit Waar vindt palliatieve zorg plaats?

Als het mogelijk is, bepaalt de patiënt waar hij palliatieve zorg krijgt. De meeste mensen willen thuis zorg ontvangen en thuis sterven. Alternatieven zijn een bijna-thuis-huis, hospice, of een unit in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis.
 

In de database Zorg kiezen vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio Groningen Centraal.

Edit Wat is een steunpunt mantelzorg?

Een steunpunt mantelzorg geeft informatie en biedt daarnaast praktische en emotionele steun. Bij het steunpunt kunt u terecht voor:

 • Informatie over:de praktische gevolgen van de ziekte voor patiënt en naasten
 • Advies over tiltechnieken of hulpmiddelen zoals tilliften, rollakens en alarmeringssystemen
 • Informatie over hulp van vrijwilligers
 • Financiële aspecten
 • Lotgenotengroepen of gespreksgroepen.

In de database Zorg kiezen vindt u adressen van steunpunten mantelzorg in de regio Groningen Centraal.

Edit Wat is een hospice of bijna-thuis-huis?
Een hospice of bijna-thuis-huis is een huis waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. In de praktijk worden de termen hospice (high care) en bijna-thuis-huis (low care) soms door elkaar gebruikt.

Verpleegkundigen nemen in een (high care) hospice een spilfunctie in. De medische verantwoordelijkheid berust soms bij een huisarts of hospice-arts, soms bij een medisch specialist. Andere disciplines zijn vaak op afroep beschikbaar. Deze kenmerken maken een hospice geschikt voor de opvang van mensen die om medische redenen niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Naast professionele zorgverleners hebben vrijwilligers in hospices een belangrijke rol in de zorg.

In een bijna-thuis-huis verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het bijna-thuis-huis, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die niet zozeer om medische als wel om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd.
Edit Welke rol hebben vrijwilligers?
Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrij maken.
Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (vrijwilligers palliatieve terminale zorg), het Rode Kruis en Humanitas.
Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken, 'oppassen', waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die men ervaart. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.
Edit Wat is een consultatieteam?
Een consultatieteam of consultteam palliatieve zorg bestaat uit artsen en verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg. Aan een team zijn bovendien diverse andere specialisten verbonden. Het consultatieteam adviseert zorgverleners op hun verzoek over palliatieve zorg.

Staat uw vraag er niet bij?