X

 

Multiculturele aspecten in de palliatieve fase

Steeds meer mensen met behoefte aan zorg hebben een allochtone achtergrond. Niet-westerse senioren vormen een groot deel van de zorgbehoevenden. Bijna vier miljoen allochtonen wonen in Nederland. Dat is 24 procent van de totale bevolking. De multiculturele samenleving stelt nieuwe eisen aan de zorgverleners.

Wanneer ben je eigenlijk een allochtoon? Het woord allochtoon betekent letterlijk “van een andere aarde/gebied”. Een persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren wordt volgend het CBS allochtoon genoemd. Wie zelf in het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, behoort tot de tweede generatie.

Zorgorganisaties hebben steeds meer te maken met een divers samengesteld cliëntenbestand: verschillend in levensbeschouwing, culturele achtergrond, opvoeding, religie, milieu en opleiding. Deze diversiteit zal direct van invloed zijn op de wensen en behoeften qua zorgverlening.

Deze avond komen de verschillen en knelpunten in ziektebenadering aan de orde, verschillen in religie en de diverse culturele waarden en normen. Naast een taalprobleem kan het in een aantal culturen een dilemma zijn om over de (terminale) ziekte, prognose en het ziekteverloop te praten. Lang niet iedereen wil openlijk en rechtstreeks over de ziekte en de naderende dood spreken. In het land van herkomst is het vaak juist belangrijk om de zieke bij het alledaagse leven te betrekken en hoop te geven.

Allochtonen hebben vaak moeite met de slechtnieuwsgesprekken van de artsen in Nederland. Is openheid beter of is de indirecte weg, in kleine stapjes informeren het devies?

Mehmet Uygun is voorzitter bij Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

SGAN is een patiëntenorganisatie, die opkomt voor de belangen van de allochtone patiënten en zijn of haar naasten. De stichting speelt een actieve rol bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone patiënten in Nederland.

SGAN wil allochtone patiënten uit hun isolement halen en ervoor zorgen dat zij hun weg vinden binnen de vele instellingen die zich bezighouden met kanker.

SGAN maakt diverse ziektes bespreekbaar; organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontacten en werkt samen met bestaande patiëntenorganisaties en zorginstellingen

Mehmet zal tips geven aan Nederlandse hulpverleners. Relevante kennis en kunde zijn belangrijk, evenals het samenwerken. Zorgverleners dienen te beschikken over empathie, moeten écht aandacht geven en proactief handelen; bijvoorbeeld door actief de zorgbehoefte te achterhalen, te reageren op signalen en zelf met suggesties te komen. En het is belangrijk om goed te blijven communiceren, creatief naar oplossingen te zoeken. Hiermee wordt voorkomen dat er twee werelden ontstaan.

Datum: 25 januari 2018

Tijd: 19.30 - 21.30 uur - zaal open vanaf 19.00 uur 

Locatie: De Binnentuin van TWB, Belder 2-4, 4704 RK in Roosendaal

 

Waarom Café Doodgewoon West-Brabant? Aan de hand van thema-avonden willen we formele en informele zorgverleners met elkaar in contact brengen, ervaringen rondom palliatieve zorg uitwisselen. Ook geïnteresseerden in de palliatieve zorg en mantelzorgers zijn welkom.

 

Voor toekomstige onderwerpen zie www.doodgewoonwestbrabant.nl

Aanmelden hoeft niet maar mág wel: cafe@doodgewoonwestbrabant.nl