X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: Palliatief centrum met protestants christelijke identiteit (Hospicevoorziening in/bij verpleeghuis)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 
Palliatieve zorg in palliatief centrum De Regenboog

Palliatief centrum De Regenboog maakt deel uit van verpleeghuis Pniël aan de Oudedijk in Rotterdam Kralingen.
De Regenboog biedt hulp en zorg aan mensen die een levensbedreigende ziekte hebben en waar specialistische behandeling, gericht op genezing, niet meer mogelijk of zinvol is.
Soms is, door allerlei omstandigheden, de thuissituatie niet langer toereikend om de laatste levensfase door te brengen. Opname in De Regenboog kan dan een goed alternatief bieden voor deze thuissituatie. Hier kunt u, omringd door uw naasten, een zo goed mogelijke laatste periode van het leven doormaken en afscheid nemen van het leven.

 

 

 

De palliatieve zorg bestaat uit lichamelijke, psychologische, sociale en pastorale zorg. De zorg strekt zich zo nodig uit tot ondersteuning bij rouw en verliesverwerking.

In onze zorg staat de mens in zijn ziekte, zijn wensen en behoeften centraal. Het primaire doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden, voor zowel bewoner als de naaste familieleden, zodat het leven de hoogst haalbare kwaliteit kan krijgen.
Deze kwaliteit van leven wordt nagestreefd door:
- Het bestrijden en verlichten van symptomen en het bieden van verzorging
- Het bieden van psychische, sociale en spirituele begeleiding
- Het voorbereiden van de cliënt en diens naasten op het naderende levenseinde
- Het ondersteunen van de naasten tijdens het rouwproces.

De Regenboog beschikt over zes éénpersoonskamers

Alle ruimten zijn voorzien van eigen sanitair, een oproepsysteem, telefoon, tv en radio/cd-speler en een kleine pantry. De kamers bieden ook ruimte om kleine eigen spullen mee te nemen. Het eigen karakter en de huiselijke sfeer van het typisch Kralingse herenhuis zijn behouden gebleven. Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom om de bewoner te bezoeken.

Team van de Regenboog
Een team van deskundigen is aanwezig om de palliatieve zorg uit te voeren. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, een geestelijk verzorger, een arts en een verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Een bezoek van een psycholoog behoort tot de mogelijkheden en een fysiotherapeut is dagelijks aanwezig. Een ergotherapeut en een maatschappelijk werkende zijn op afroep beschikbaar. Medewerkers van de administratieve en civiele dienst en een grote groep vrijwilligers ondersteunen dit team

In verpleeghuis Pniël en ook in De Regenboog wordt de grondslag voor het medisch ethisch handelen ontleend aan de Bijbel. Dit betekent dat er eerbied is voor het door God geschapen leven en dat de grenzen, die God aan het leven heeft gesteld, worden gerespecteerd. Het motto hierbij is om leven toe te voegen aan de dagen en geen dagen aan het leven.
Wanneer het levenseinde nadert, is de zorg zoveel mogelijk gericht op het in stand houden van het welbevinden van de cliënt. Dat gebeurt door het behandelen van klachten, het streven naar comfort en een intensieve begeleiding van cliënten en hun naasten. De Regenboog biedt zorg aan iedereen die dat nodig heeft en respecteert de identiteit van de cliënten. Omgekeerd wordt van hen verwacht dat zij de christelijke identiteit van De Regenboog respecteren. Wanneer er ondanks deze benadering toch een verzoek om euthanasie komt, zal dat niet door de verpleeghuisarts van De Regenboog worden uitgevoerd en zal het gesprek hierover open en eerlijk worden gevoerd.

De Regenboog werkt samen met het Consultatief Palliatief Team. Dit team werkt adviserend en ondersteunend aan hulpverleners in de thuissituatie. Het team denkt mee bij het verlichten van klachten en kan zo nodig begeleiding geven. De verpleegkundige van dit team kan u thuis bezoeken. Zij houdt contact met De Regenboog over eventuele plaatsing op de schaduwwachtlijst als vangnet voor de thuissituatie en zij blijft verder met u verbonden bij een eventuele opname in De Regenboog.
Ook tijdelijke opnames zijn mogelijk voor instelling op medicatie, ontlasting van de thuissituatie e.d.

Financiën
Verpleeghuizen zijn AWBZ-instellingen. Dit wil zeggen dat er aan een opname een eigen bijdrage verbonden is. Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij het medisch secretariaat.  Ligging: Woonwijk 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 4-7-2013 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Rotterdam & omstreken  
Terug