X
Nieuws voor Patiënten en Naasten
Kamerbrief: Focus op palliatieve zorg

Kamerbrief: Focus op palliatieve zorg

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister Hugo de Jonge de basis voor zijn plan van aanpak om de palliatieve zorg in Nederland nog meer te verbeteren. In zijn aanpak volgt hij twee sporen: Meer praktische verbeteringen realiseren en meer bekendheid geven aan de palliatieve zorg.

Daarbij geeft hij aan dat de afgelopen jaren veel tot stand is gekomen in de palliatieve zorg. Met meer aandacht voor medische, psychosociale en spirituele aspecten en de beschikbaarheid van multidisciplinaire en tijdige palliatieve zorg in alle zorgdomeinen. Maar de palliatieve zorg blijft complex en omvangrijk; verder verbetering is nodig en mogelijk.

Samenvattend:

Verbeteringen in de praktijk brengen door:

Het kwaliteitskader palliatieve zorg volledig in praktijk te brengen, zodat dat de palliatieve zorg - met een gezamenlijke inspanning - over drie jaar aan de eisen van het kwaliteitskader voldoet.

Goed voorbeeld: De zelfevaluatie-tool ontwikkeld door PZNL. Dit proces wordt de komende drie jaar vanuit de extra middelen in het Regeerakkoord ondersteund.

De uitkomsten van het ZonMw programma Palliantie meer implementeren in de praktijk. In de Palliantie-ronde voor 2019 wordt al ingezet op meer implementatie doordat partijen uit de praktijk kunnen inschrijven op projectvoorstellen. Na 2020 kan een praktijkgericht vervolg op het programma komen met mogelijk 8 miljoen euro jaarlijks voor de periode 2021 – 2025. De activiteiten rond geestelijke verzorging staan in een aparte aanpak uitgewerkt. Uit de recente projectronde van ZonMw voor verbetering van geestelijke verzorging in de eerste lijn zijn reeds een aantal projecten gekomen.

Aanpak bekostiging: Bekostiging van palliatieve zorg wordt in de praktijk vaak als versnipperd en onduidelijk ervaren. Zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangeeft in het rapport ‘Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt’ is de bekostiging veelal monodisciplinair ingericht.

Deelnemers aan de eerder georganiseerde rondetafels over de bekostiging in de palliatieve zorg suggereren drie routes als mogelijke oplossing voor dit probleem, in de richting van: Casemanagement, transmurale samenwerking en patiëntvolgende bekostiging.

Volgens de minister moet de bekostigingsstructuur het leveren van goede palliatieve zorg (kwaliteitskader) ondersteunen. Zo komen er informatiekaarten over de huidige mogelijkheden voor de bekostiging van transmurale palliatieve zorg en innovatieve samenwerkingsvormen. Ook gaat VWS aan de slag, samen met de NZa, de coöperatie PZNL, verzekeraars, ZonMw en het praktijkteam palliatieve zorg, om lopende transmurale samenwerkingsprojecten, die dat willen, verder te brengen. Mogelijk wordt in de praktijk geëxperimenteerd met vormen van integrale bekostiging.

Informatievoorziening

Meer cijfers beschikbaar over de kwaliteit en omvang van de palliatieve zorg
In 2019 komen aanvullende cijfers beschikbaar uit bestaande databases, ontwikkeling van een basisset van kwaliteitsindicatoren met zo min mogelijk registratielasten en de NZa gaat volume en kosten van de palliatieve zorg nader in beeld te brengen. Dit zal in 2020 tot resultaat leiden.

Meer bekendheid geven aan de palliatieve zorg
In het voorjaar 2019 start een publiekscampagne om de bekendheid van palliatieve zorg en bewustwording bij burgers te vergroten.

De communicatieaanpak kan ook worden gebruikt voor het bewuster en beter bekend maken van zorgverleners met de palliatieve zorgbenadering (zowel in opleidingen als in het werkveld). Doel is uiteindelijk dat alle zorgverleners een goede basiskennis hebben over palliatieve zorg.

Om meer bekendheid in het sociale domein en bij gemeenten te krijgen over palliatieve zorg en juiste ondersteuning in de laatste levensfase en het nodig dat zorg en welzijn beter samenwerken en dat de kracht van formele en informele verbanden in de lokale gemeenschap beter worden benut. Agora zal zich hiervoor de komende jaren inzetten.

PZNL
De verbindende rol van de coöperatie PZNL en het feit dat steeds meer partijen hier samenwerken, maakt afname van de versplintering in de palliatieve zorg mogelijk. Daartoe ontvangt PZNL financiële ondersteuning. Ook zal het praktijkteam palliatieve zorg worden voortgezet, met een wat grotere rol voor de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) bij de afhandeling van meldingen, maar met dezelfde betrokkenheid en aansturing vanuit VWS.

Brief minister 8 november 2018

Bijlage: NZa rapport "Samenwerking in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt"


Theme picker