Nieuws Hulpverleners

Vacature bestuurder Fibula

Fibula is op zoek naar een bestuurder voor 16 uur per week, standplaats Utrecht.
 

De organisatie

Fibula is per 1 juli 2020 ontstaan door het samenvoegen van de activiteiten van Fibula en IKNL ter ondersteuning van de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland. Fibula is een landelijk platform voor netwerkzorg dat de Netwerken en Consortia Palliatieve zorg ondersteunt bij het effectiever realiseren van zaken die landelijke en bovenregionale aspecten hebben, dan wel inspanningen vergen. Dat kan gaan om beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, coördinatie en continuïteit, bekostiging en samenwerking van generalistische en specialistische zorg en consultatie.

Fibula gaat uit van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg en baseert zich bij haar activiteiten tevens op de adviezen van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg.

Fibula bundelt de krachten, ervaring en expertise van het ‘oude’ Fibula en van IKNL op het gebied van netwerkzorg. Door vanuit één organisatie te werken ontstaat er synergie en meer slagkracht. Fibula vormt samen met IKNL, PALZON, Patiëntenfederatie Nederland en Stichting PaTz, de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). PZNL draagt zorg voor de verbinding en samenwerking van partijen in het palliatieve veld, ter verbetering van de palliatieve zorg en verankering hiervan in de gezondheidszorg.
 

De functie

Voor Fibula zijn we op zoek naar een bestuurder die de vraagstukken op het gebied van netwerkzorg en de palliatieve zorg kent en die de nieuwe organisatie verder vormgeeft en de koers uitzet in overleg met de netwerken en consortia. De bestuurder heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling en uitbouw van netwerkzorg, in het bijzonder voor palliatieve zorg. De bestuurder is de initiator voor de verdere ontwikkeling van netwerkzorg en richt zich op het verbindend ondersteunen van de Netwerken en Consortia. De bestuurder is belast met de algemene leiding, de financiering en de kwaliteitsbewaking en trekt hierbij samen op met de managing director die de dagelijkse leiding en de aansturing van de medewerkers verzorgt.
 

Profiel

We zoeken een bestuurder die bestuurlijke ervaring combineert met inhoudelijke kennis van en ervaring met netwerkzorg, het werkveld van de palliatieve zorg en de bekostiging van (palliatieve) zorg. Je beschikt over een relevant netwerk en kunt in het werkveld als autoriteit en boegbeeld voor netwerkzorg optreden. Je hebt een aansprekende visie op netwerkzorg en een proactieve, vindingrijke faciliterende houding. Daarnaast wil je actief bijdragen aan de samenwerking in de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Je hebt ervaring met het werken met professionals in de zorg en beschikt over een relevante academische opleiding.

meer informatie over Fibula
 

Vacature informatie

De bestuurder wordt voor maximaal 4 jaar benoemd. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal 4 jaar plaatsvinden; na het eerste jaar vindt evaluatie plaats. De standplaats is Utrecht. Bezoldiging vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens/ Regeling Zorg (klasse I). De tijdsbesteding zal ongeveer 16 uur per week zijn.
 

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatie kun je tot 8 september sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw prof. dr. Henriëtte van der Horst, per adres: info@stichtingfibula.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Ton Ruikes, bestuurder a.i. (tel nr 06 535 49 874) en/of Jeannette Hellendoorn, managing director van Fibula (tel nr 06 317 53 926).

De procedure bestaat uit twee gesprekken. Het eerste gesprek zal plaatsvinden met de voltallige Raad van Toezicht, het tweede gesprek zal zijn met een de

Zorgverlener heeft vaak behoefte aan sparren met specialist in palliatieve zorg.

Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL, dat onderzocht welk soort vragen zorgverleners het vaakst hebben wanneer zij vragen hebben over de best passende behandeling van een palliatieve patiënt. In 2019 had in bijna een derde van de consulten de aanvrager ook behoefte aan ruggespraak met een specialist palliatieve zorg.

naar nieuwsbericht IKNL

Wie wordt winnaar van de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2020’?

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het product/instrument dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC. Het is tot en met 15 september a.s. mogelijk om producten/instrumenten in te dienen voor de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact’.

In verband met de COVID-19 maatregelen wordt voor dit jaar nog gezocht naar een passende manier om de prijs uit te reiken. Dit zal in ieder geval plaatsvinden in november of december.

meer info en aanmelden

Trendanalyse Palliatieve Zorg helpt bij vooruit kijken

Kwaliteit van leven in de laatste levensfase, voor zorgvrager en naaste, vraagt om zorgvuldige aandacht. Dit besef nestelt zich na de afgelopen maanden meer en meer in het maatschappelijke bewustzijn. Goede beschikbare en toegankelijke palliatieve zorg in het hele land is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen. Kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen, met palliatieve zorg in het middelpunt, zijn dan belangrijk. Dat is de gedachte achter de Trendanalyse Palliatieve Zorg. De inhoud van dit rapport brengen we van harte onder de aandacht.

Deze Trendanalyse is een werkdocument, dat helpt bij het krijgen van overzicht over relevante ontwikkelingen rondom palliatieve zorg. Nuttig bij het verrijken van ideeën, leggen van verbanden, samenbrengen van partijen en opstellen, toetsen of aanscherpen van al dan niet gezamenlijk beleid. Het is geen wetenschappelijke studie of poging om een encyclopedisch werk op te leveren. Wel baseert het rapport zich op een omvangrijke collectie aan veelal openbare bronnen. Beleidsverantwoordelijken en zorgverleners in de palliatieve zorg kunnen er hun voordeel mee doen.

Tijdens het samenstellen van dit rapport deed COVID-19 zijn intrede in Nederland. De pijnlijke gaten die het virus slaat, en de impact die dit heeft op alle betrokkenen in de palliatieve zorg, heeft de opstellers van dit rapport aangespoord een extra hoofdstuk te wijden aan inzichten en lessen naar aanleiding van COVID-19.

Het Trendanalyse Palliatieve Zorg is een resultaat van samenwerking tussen de Associatie Hospicezorg Nederland, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland , KWF Kankerbestrijding en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Het is mede mogelijk gemaakt door Roparun.

Inzicht in netwerkgovernance

De werkgroep "Uitwerking netwerkgovernance" heeft de Netwerken Palliatieve Zorg (netwerkcoördinatoren en besturen) bevraagd op de huidige stand van zaken rondom governance en de invloed die deze governance heeft op de doelrealisatie van een netwerk. De doelen van het onderzoek waren:

 • Een overzicht maken van de governance van de Netwerken Palliatieve Zorg(NPZ) en de samenhang hiervan met de doelrealisatie van deze netwerken.
 • Bestuurders van Netwerken Palliatieve Zorg inzicht geven in de governance van het eigen netwerk ten opzichte van de andere Netwerken Palliatieve Zorg.
 • De wensen van de Netwerken Palliatieve Zorg ten aanzien van de begeleiding vanuit PZNL/Fibula verkennen.


Resultaten

De vragenlijst is door 39 respondenten ingevuld, die samen 56 netwerken vertegenwoordigen (respons 88%). De bevindingen moeten met voorzichtigheid worden bekeken, omdat het om groepen van kleine omvang gaat en om zelfgerapporteerde data.

Een succesvolle doelrealisatie van een netwerk, is mede afhankelijk van de invulling en uitvoer van drie dimensies van netwerkgovernance. Zoals uit de resultaten van de vragenlijst blijkt, zijn deze dimensies weer onder te verdelen in factoren die onderdeel zijn van netwerkgovernance. Uit de resultaten van de vragenlijst blijken de volgende governance-aspecten het meest van invloed op de doelrealisatie:

 • De mate van organisatiegraad.
 • Actieve participatie van de deelnemende (zorg)organisaties.
 • De aanwezigheid van bestuurders op besluitvormend niveau.
 • Een goed functionerende planning en control cyclus (P&C cyclus).
 • De aanwezigheid van een aanspreekcultuur.
 • Het genereren van andere geldstromen naast de VWS-subsidie.
   

Rapport 'Inzicht in netwerkgovernance'

Praatplaat 'Inzicht in netwerkgovernance palliatieve zorg'

1345678910Laatste

Theme picker