Nieuws Hulpverleners

Gesprek minister Hugo de Jonge over advies Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Donderdag 24 januari heeft Janneke van Vliet, voorzitter van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg, samen met Ton Ruikes, voorzitter bestuur Fibula, het advies van de denktank aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Daarbij waren verder aanwezig: Jolanda Roelands (projectdirecteur Stichting Fibula), Jannie Oskam (vanuit de Denktank), Esmé Wiegman (bestuurder coöperatie PZNL), Lisette van den Heuvel (directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.) en Ilse Raats (projectleider Denktank).

Het was een ontspannen gesprek waarin er gelegenheid was om het advies toe te lichten en wat van gedachten te wisselen met de minister. Zijn vragen waren verkennend van aard en gaven de indruk dat hij bezig is met het bepalen van zijn ideeen over de organisatie van de palliatieve zorg. Ton Ruikes heeft toegelicht dat Fibula op basis van dit advies, in overleg met de netwerken en stakeholders, voor de zomer met een visie op de toekomst van de netwerken en een concreet actieplan zal komen en dan graag een vervolgoverleg met de minister wil. Hier is welwillend op gereageerd.

Herziening Handreiking financiering 2019

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is in november herzien aan de hand van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving. De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn:

Ziekenhuis
 • Aangepaste omschrijving zorgactiviteit Overleg palliatieve zorg waardoor deze ook voor kinderpalliatieve zorg kan worden geregistreerd.
 • Toelichting op de per 1 januari 2018 toegevoegde zorgactiviteiten screen-to-screenconsult, belconsult en schriftelijke consultatie ten behoeve van consultverlening op afstand.

Thuis
 • Uitbreiding per 1 juli 2018 van de mogelijkheden voor extra financiering voor patiënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie.
 • Nieuwe, integrale prestatie verpleging en verzorging voor kinderen in de thuissituatie per 1 januari 2019.
 • Vergoeding van geestelijke verzorging in de eerstelijn via de netwerken palliatieve zorg.

Contact: Angelique de Wit

Werkbezoeken NZa

Graag nemen we jullie mee in de laatste ontwikkelingen rondom het project kwalitatieve en betaalbare palliatieve zorg. Vanuit een veldverkenning zijn we gekomen tot zes initiatieven waarmee een werkbezoek is gepland. Dit zijn:

 • PalliSupport, een palliantie project waar verschillende netwerkcoördinatoren bij betrokken zijn, Patricia Appeldoorn, Wim Jansen, Everdien Gardner, Ghislaine Mulder.
 • Transmuraal Zorgpad Oost Veluwe, Berdine Koekoek.
 • Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0, Els Knapen.
 • Juiste zorg op de juiste plek; het thuisconsult specialistische PZ, Maaike Scheffer.
 • Regionale samenwerkingsafspraak palliatieve zorg voor mensen met COPD,  Monique van de Broek.
 • Multidisciplinair begeleidingsteam palliatieve zorg, Huub Schreuder.

Doel van de werkbezoeken is inzicht in het initiatief te verkrijgen, hoe is dit tot stand gekomen, hoe verloopt het initiatief en tegen welke knelpunten lopen zij aan. Inmiddels zijn deze werkbezoeken achter de rug. De komende periode worden de bezoeken zowel binnen PZNL als binnen NZa geanalyseerd en met de initiatiefnemers besproken. Deze analyses worden bij elkaar gebracht waarbij we het vervolg afstemmen.

Contact: Angelique de Wit

Eerste1234567810

Theme picker