Nieuws Hulpverleners

Palliatieve zorg in de ziekenhuizen steeds beter verankerd

Palliatieve zorg is steeds beter geïntegreerd in het zorgaanbod van ziekenhuizen, zo blijkt uit het rapport ‘Palliatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen’ van IKNL/PZNL (dec 2019). Vanaf 2012 zijn de ziekenhuizen drie keer geënquêteerd om inzichtelijk te maken wat de ontwikkelingen zijn van de teams palliatieve zorg in de ziekenhuizen. 

Elk ziekenhuis in Nederland dat oncologische zorg wil bieden, moet sinds 2017 beschikken over een team palliatieve zorg. Dit is vastgesteld in het SONCOS normeringsrapport. Bovendien worden kwaliteitseisen gesteld aan dit team over de samenstelling, opleiding van de teamleden, consultatiemogelijkheden, vorm, frequentie en samenwerking met de eerste lijn. Maar hoe staat het er daadwerkelijk voor in 2017?

Groei palliatieve voorzieningen in ziekenhuizen 

Van de 63 ziekenhuizen die de vragenlijst hebben ingevuld (respons van 80%), beschikt 98% in 2017 over een team palliatieve zorg. In 2014 was dit nog 57%. De kern van een team PZ bestaat gemiddeld uit acht verschillende disciplines. Het meest vertegenwoordigd zijn de internist-oncoloog, verpleegkundige/verpleegkundig specialist, anesthesioloog, longarts en de specialist ouderengeneeskunde. Bij meer dan de helft van de teams is ook een huisarts aanwezig. Het aantal klinische consulten lag in 2014 voor het grootse deel van de teams rond 77 en is in 2017 gestegen naar 150 per jaar. Bijna 90% van de teams PZ heeft  wekelijks een multidisciplinair Overleg (MDO) waarin patiënten worden besproken.

In 2017 bieden meer teams PZ een poliklinisch spreekuur palliatieve zorg aan, een verdubbeling ten opzichte van 2014 (44% resp. 22%). Het team PZ wordt over een breed palet aan onderwerpen geconsulteerd. De top-5 onderwerpen zijn:

 1. problemen op fysiek gebied
 2. coping patiënt/naaste
 3. vragen op het psychologische vlak,
 4. palliatieve sedatie  
 5. proactieve zorgplanning

Financieel zijn de consulten van de teams PZ niet allemaal gedekt: een op de vijf teams PZ geeft aan de geregistreerde consulten niet te declareren. Redenen hiervoor zijn: onduidelijkheid over financiering van de DOT, geen afspraken met zorgverzekeraars of ontbrekende vorm van financiering in ziekenhuis.

Suboptimaal gebruik van de verbeterde faciliteiten

De faciliteiten en randvoorwaarden rondom palliatieve zorg zijn flink gegroeid in de ziekenhuizen, echter er wordt nog beperkt gebruik van gemaakt. In de helft van de teams PZ vindt verwijzing naar het team pas plaats in de laatste 2-4 weken voor het overlijden van een patiënt. En dat terwijl eerder onderzoek heeft aangetoond dat een vroege inzet van specialistische palliatieve zorg (naast een ziektegerichte behandeling) voor patiënten met een levensbedreigende aandoening kan leiden tot:

 • betere kwaliteit van leven
 • grotere tevredenheid over de zorg
 • minder depressieve klachten
 • en soms langere overleving

Het bereik van de teams PZ is nog laag in Nederland: minder dan 1% van de patiënten ontvangt specialistische palliatieve zorg in de ziekenhuizen, terwijl internationaal onderzoek laat zien dat 10-40% van alle patiënten die in het ziekenhuis verblijft, behoefte heeft aan palliatieve zorg.

Bovenstaande pleit voor een groter bereik en vroegtijdige inzet van de teams PZ. Dit vraagt om bewustwording bij behandelaars om de palliatieve zorgbehoefte van hun patiënten tijdig te identificeren. Hiervoor zijn diverse meetinstrumenten beschikbaar. Bijna 60% van de ziekenhuizen maakt hiervan gebruik. Door tijdige markering kunnen patiënten eerder worden verwezen naar het team PZ. Een andere manier om de teams vaker en eerder in te zetten is door afspraken te maken binnen een ziekenhuis bij welke patiëntengroepen ( bijv. patiënten met een slechte prognose of een bekend complex ziekteverloop) het team PZ standaard betro

Vacature bestuurder Fibula

Standplaats: Utrecht
16 - 24 uur

De organisatie

De activiteiten van Fibula en IKNL ter ondersteuning van de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland worden per 1 juli 2020 gebundeld en samen ondergebracht in Fibula. Door vanuit één organisatie te werken ontstaat er synergie en meer slagkracht. Vanuit lidmaatschap van de coöperatie PZNL wordt bijgedragen aan de gewenste samenwerking en verbinding binnen de palliatieve zorg.

Fibula heeft als missie om zorgorganisaties en (in)formele zorgverleners te helpen bij het realiseren van:

 • beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede palliatieve zorg
 • coördinatie en continuïteit van zorg
 • een vanzelfsprekende samenwerking tussen de generalistische en specialistische palliatieve zorgverlener

Fibula treedt op als partner voor de (boven)regionale samenwerkingsverbanden, de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia palliatieve zorg, en adviseert en ondersteunt hen op inspirerende en daadkrachtige wijze bij hun doorontwikkeling. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg en de adviezen van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg geven hierbij richting. Fibula gaat op 1 juli 2020 van start.

De functie

De nieuwe bestuurder heeft de opdracht vorm te geven aan de nieuwe organisatie en het uitzetten van de koers gebaseerd op kennis van de vraagstukken in het PZ-veld en vanuit een visie op hoe de palliatieve zorg binnen Nederland steeds beter georganiseerd kan worden. Hij / zij treedt op als verbinder en gesprekspartner voor de Netwerken Palliatieve Zorg (65) en Consortia (7), zorgorganisaties en (in)formele zorgverleners. De Bestuurder is belast met de algemene leiding, de financiering en de kwaliteitsbewaking. Het bureau (ongeveer 25 medewerkers) wordt aangestuurd door een managing director.

Profiel

Voor vernieuwd Fibula zijn we op zoek naar een Bestuurder die bestuurlijke ervaring combineert met inhoudelijke kennis van het werkveld palliatieve zorg, de samenwerkingsverbanden en instituties binnen de palliatieve zorg, de financiering ervan en van financieringsmogelijkheden. Je bent een verbindende persoonlijkheid en beschikt over een relevant netwerk en wil binnen het werkveld als autoriteit en boegbeeld gezien worden. Je hebt een proactieve en vindingrijke instelling en een duidelijke visie op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast weet je balans te houden tussen het belang van Fibula en het werkveld palliatieve zorg in Nederland en zoek je actief de samenwerking op om de doelstellingen van Fibula te realiseren. Je beschikt over een relevante academische opleiding. Bij voorkeur beschik je over kennis van de eerstelijnszorg.

Vacature informatie

De bestuurder wordt maximaal voor 4 jaar benoemd. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal 4 jaar plaatsvinden; na het eerste jaar vindt evaluatie plaats. De standplaats is Utrecht. Bezoldiging vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens/ Regeling Zorg (klasse I).

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon voor deze vacature is, Ton Ruikes, waarnemend Bestuurder Stichting Fibula. Je sollicitatie (motivatie & cv) kun je sturen naar emailadres: ton.ruikes@stichtingfibula.nl  Voor eventuele inhoudelijke vragen kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 - 53549874

De procedure bestaat in ieder geval uit twee gesprekken. Het eerste gesprek zal zijn met een lid van de Raad van Toezicht van Fibula, de waarnemend Bestuurder van Stichting Fibula en een Bestuurder van PZNL.  Het tweede gesprek zal zijn met de twee overige leden van de Raad van Toezicht en de managing director.

Wij kijken uit naar je sollicitatie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gestel

Landelijk overzicht vrije bedden hospices

Er is veel behoefte aan inzicht in het aantal beschikbare bedden in de hospicezorg. Daarom biedt PZNL in deze coronacrisis een landelijke weergave van beschikbare hospicebedden voor mensen mét en zonder corona. Hiermee hopen we zorgprofessionals sneller inzicht te geven in de beschikbare plaatsen bij hospices. Deze informatie is beschikbaar op de website via www.palliaweb.nl/hospicegezocht.

Op de website is te zien:

 • of een hospice op dit moment gesloten is of tijdelijk geen patiënten meer opneemt (‘opnamestop voor onbepaalde tijd’),
 • hoeveel bedden nog beschikbaar zijn voor patiënten mét corona,
 • hoeveel bedden nog beschikbaar zijn voor patiënten zonder corona.

De regionale Netwerken Palliatieve Zorg beheren deze informatie. Niet alle netwerken kunnen dat op dit moment volledig doen. PZNL ondersteunt hen waar dit wenselijk is.

Dit landelijke overzicht biedt vooral inzicht in waar bedden beschikbaar zijn. De hospices treffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zij stellen beleid op hoe aanmelding, opname en zorgverlening voor patiënt en naaste vorm krijgt in hun specifieke voorziening. Informatie daarover kun je verkrijgen via de hospicevoorziening zelf.

Neem voor vragen contact op via de mailbutton op de webpagina of stuur een email naar: palliarts@iknl.nl.

Alles over COVID-19 en palliatieve zorg op Palliaweb

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt nu op Palliaweb informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.
 

Informatie over palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak langs 3 lijnen

Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl

Ga naar: Palliaweb over COVID-19 en palliatieve zorg

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief van PZNL

Met de introductie van Palliaweb is een belangrijke eerste stap gezet in het bieden van een platform waar iedereen die betrokken is bij palliatieve zorgverlening eenvoudig informatie kan vinden maar ook zelf kennis kan delen. In aanvulling op dit kennisplatform starten de leden van PZNL dit voorjaar met één gezamenlijke PZNL-nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bundelt nieuws en informatie over ontwikkelingen die bijdragen aan betere palliatieve zorg en biedt inspiratie met mooie praktijkvoorbeelden.
 

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws in de palliatieve zorg en heb je je nog niet ingeschreven voor de PZNL-nieuwsbrief? Meld je dan eenvoudig aan door het invullen van het aanmeldformulier op Palliaweb. Je ontvangt dan de eerste PZNL-nieuwsbrief in maart.
 

Laat ons weten wat jij wil lezen!

In de PZNL-nieuwsbrief willen we nieuws delen dat voor professionals in het palliatieve werkveld relevant is. We ontvangen hiervoor graag jouw input. Wat zijn onderwerpen waarover jij geïnformeerd wil worden? Laat het ons weten door te mailen met de redactie van de nieuwsbrief via communicatie@pznl.nl.

123456789

Theme picker