Nieuws Hulpverleners

Vacature: huisarts - medisch adviseur palliatieve zorg thuis

Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) zoeken een huisarts die zich als medisch adviseur wil inzetten voor de palliatieve zorg in de eerste lijn. Heb jij visie op en kennis van organisatie en samenwerking in de palliatieve zorg thuis en kun je daarin mensen meenemen? Dan zijn zij op zoek naar jou:

 • huisarts - medisch adviseur palliatieve zorg thuis
 • landelijk werkgebied, standplaats Utrecht - Amsterdam
 • 16 uur per week

Volledige vacaturetekst

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 betreffen:
 

Medisch specialistische zorg:
 • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
 • Verduidelijking regelgeving rondom parallelliteit
 • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand
   
Eerstelijn:
 • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet
 • Geestelijke verzorging
   
Langdurige zorg:
 • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Daarnaast is er in samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe en de Patiëntenfederatie een hoofdstuk (5) toegevoegd met eigen betalingen van patiënten.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 komt met deze handreiking per 1 januari 2020 te vervallen.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 betreffen:
 

Medisch specialistische zorg:
 • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
 • Verduidelijking regelgeving rondom parallelliteit
 • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand
   
Eerstelijn:
 • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet
 • Geestelijke verzorging
   
Langdurige zorg:
 • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Daarnaast is er in samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe en de Patiëntenfederatie een hoofdstuk (5) toegevoegd met eigen betalingen van patiënten.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 komt met deze handreiking per 1 januari 2020 te vervallen.

Publiekscampagne VWS palliatieve zorg van start

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden.
 

Het echte verhaal

Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de campagne verandering in brengen. Echte mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreken over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen.

Om informatie over palliatieve zorg gebundeld aan te bieden is de website www.overpalliatievezorg.nl gerealiseerd waarop veel informatie te vinden is voor mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. 

De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met betrokken veldpartijen in de palliatieve zorg. Naast de website wordt de campagne ondersteund met media die verdieping aan de boodschap kunnen bieden.
 

120.000 mensen per jaar in Nederland

Jaarlijkse sterven er ongeveer 150.000 mensen, waarvan 80 procent van de gevallen voor de arts niet onverwacht komt. Dat betekent dat per jaar rond de 120.000 mensen  palliatieve zorg nodig kunnen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven.

 

Meer informatie

Nieuwsbericht VWS incl. filmpjes met de ervaringen van twee patiënten

Toolkit met o.a. folder, visuals, films, persbericht, facts & figures is binnenkort beschikbaar.

Bron: VWS

Herziene richtlijn Vermoeidheid

De herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en is sinds vandaag beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.  

In de herziene richtlijn is duidelijker gedefinieerd wie verantwoordelijk is voor de signalering van vermoeidheid. Psychosociale interventies en bewegingsinterventies zijn meer onder de aandacht gebracht. Daarnaast is verduidelijkt dat medicatie alleen is geïndiceerd in de terminale fase. Bij de herziening is tijdens alle fasen gebruik gemaakt van de input van patiënten. Drie patiëntvertegenwoordigers namen zitting in de richtlijnwerkgroep.

Bij deze herziening is de inhoud van de richtlijn afgestemd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De richtlijn gaat in op thema’s uit het Kwaliteitskader zoals gezamenlijke besluitvorming en interdisciplinaire zorg. Ook is er eenduidigheid over definities.


Doelgroep

De richtlijn is gericht op de vermoeidheid bij volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met kanker voor wie genezing niet meer mogelijk is. Waar mogelijk wordt onderscheid gemaakt tussen de periodes van ziektegerichte-, symptoomgerichte- en terminale palliatie.
 

Maak vermoeidheid bespreekbaar

Vermoeidheid heeft een grote impact op de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met kanker in de palliatieve fase. De richtlijn focust op het ondersteunen van de patiënt en diens naasten bij het verminderen van vermoeidheid en het leren omgaan met vermoeidheid. 

In de richtlijn wordt het belang benadrukt van het erkennen van de ervaren last van vermoeidheid, het aandacht besteden aan en het begrip tonen voor vermoeidheid. Er wordt geadviseerd vermoeidheid bespreekbaar te maken en voorlichting te geven over het symptoom en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt het belang aangegeven van het systematisch meten van vermoeidheid, het zoeken naar onderliggende en in standhoudende factoren en het zoeken naar interventies ter vermindering van de vermoeidheid samen met de patiënt.
 

Totstandkoming

Aan de richtlijn is twee jaar gewerkt door een werkgroep bestaande uit met gemandateerde leden en onder voorzitterschap van Prof. dr. C.C.D. van der Rijt. De richtlijnwerkgroep Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase bestaat uit gemandateerde leden namens de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Palliactief, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). IKNL financiert de richtlijn en verzorgt de procesbegeleiding.

De klankbordgroep bestaat uit gemandateerde leden namens de Landelijk werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en Ergotherapie Nederland. Ook namen drie patiëntvertegenwoordigers zitting in de richtlijnwerkgroep namens ProstaatKankerStichting.nl en Borstkanker Vereniging Nederland (BVN).  


Richtlijn, samenvatting en samenvattingskaartje

De herziene richtlijn is beschikbaar op Pallialine,  waar ook de samenvatting staat. Deze samenvatting is te vinden in de app 123468910Laatste

Theme picker