X
Algemene Ledenvergadering

De volgende bijeenkomst is op donderdag 8 april 2021 van 16.30-19.00 uur

In dit overleg worden op beleidsniveau knelpunten uit de praktijk besproken en vertaald naar doelstellingen en projecten die tot verbetering leiden in de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking in de keten. Deelnemers zijn  vertegenwoordigers op beleids- / management niveau van alle organisaties. Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats. Als deelnemer aan de Algemene Ledenvergadering informeert u uw achterban over de besproken onderwerpen. Tevens bent u  in staat (mee) te beslissen over de inbreng van uw organisatie aan activiteiten en projecten.
 

Bijeenkomsten 2020

14 september - jaarplan 2021-2022; waar staan we en wat willen we met het netwerk in de komende periode bereiken?

Aan de hand van deze vraag, een vooraf ingevulde enquete en een peiling via Mentimeter werd gezamenlijk bepaald welke thema's en aandachtsgebieden de komende tijd in netwerkverband worden opgepakt of door ontwikkeld.

Meer lezen? download het complete verslag van de bijeenkomst van 14-9-2020

 

 

22 juni - palliatieve zorg en corona
Via een online video bijeenkomst spraken de leden elkaar bij over de stand van zaken rondom corona, het aanbod aan palliatieve zorg in de regio, en deelden goede tips en knelpunten. 
 

Bijeenkomsten 2019

3 juni - de toekomst van het netwerk: aangescherpt convenant, nieuwe organisatiestructuur en werkgroepen
N.a.v. de landelijke ontwikkelingen (Netwerken 2.0) werd gediscussieerd over de gewenste structuur en afspraken binnen het netwerk. De samenwerking wordt hechter. Om de doelen (transmurale samenwerking) te bereiken is ieders bijdrage van belang. Ook werd nagedacht over de opdrachten die de netwerkleden voor zich zien en hoe deze binnen werkgroepen vorm te geven. Verder vindt u in de presentatie informatie diverse projecten zoals PalliSupport  en het Handboek voor Rouw- en Nazorg.

Download het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst 

 

Contact

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met  de netwerkcoördinator moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl

 

Laatst bijgewerkt: 21-10-2020