Geestelijk verzorgers in de provincie Groningen

Geestelijke verzorging thuis

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, verlies van een dierbare, een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/ verpleeghuis. Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger voor ondersteuning

 

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Geestelijk verzorging onderscheidt zich door in gesprek te gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen te verbinden aan uw zicht op het leven. Een geestelijk verzorger is vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

 

Meer informatie
Website geestelijke verzorging in Nederland

Geestelijke verzorging thuis

Algemene informatie

Vanaf eind februari 2019 zijn de netwerken palliatieve zorg gestart met de uitvoering van  geestelijke verzorging-thuis. Het kabinet Rutte-lll wil tijdens deze kabinetsperiode een dekkend netwerk van geestelijke verzorging in de thuissituatie opzetten (Regeerakkoord 10-10-2017). Het ministerie van VWS heeft er voor gekozen de subsidieregeling palliatieve terminale zorg te gebruiken als vehikel voor de financiering ervan. De reden is dat de netwerken palliatieve zorg al bekend zijn met geestelijke verzorging en er daarmee een bepaalde infrastructuur is. De netwerken palliatieve zorg zijn verzocht uitvoering te geven aan de opzet en inrichting van geestelijke verzorging-thuis. De penvoerders treden namens deze netwerken op als kassier.


Kaders

VWS geeft ruimte om regionaal de geestelijke verzorging-thuis naar eigen inzicht vorm te geven. De financieringsregeling bepaalt dat geestelijke verzorging-thuis is bedoeld voor:

  • mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces en
  • mensen van 50 jaar en ouder (en hun naasten)

Verder is met vertegenwoordigers uit het veld overeengekomen, dat er drie subsidiabele categorieën zijn:

  • consulten
  • deelname aan MDO
  • het verzorgen van scholing.

Voor meer informatie over geestelijk verzorging thuis verwijzen wij u graag naar de website: www.GVthuis.nl  of bekijk hier de flyer.