Mantelzorg

Een bijzondere vorm van mantelzorg is mantelzorg in de palliatieve fase. Dit is zorg voor naasten die niet meer beter worden. Kenmerkend voor deze fase zijn de snelle veranderingen in de situatie. Wat de naaste de vorige week nog kon, is misschien deze week niet meer mogelijk. Onvermogen van de stervende om te communiceren, extreme vermoeidheid, cognitieve achteruitgang, verwarring of agressiviteit maken het extra zwaar voor de mantelzorger.


Wat is het verschil met andere vormen van mantelzorg?

Mantelzorg in de palliatieve fase is anders dan mantelzorg eerder in de levensloop. Belangrijke verschillen liggen in de confrontatie met doodgaan, met medische beslissingen rond het levenseinde, met afscheid nemen en de daarmee gepaard gaande gevoelens van angst, onzekerheid en opluchting. Maar mantelzorgers hebben in deze fase ook vooral een zware zorgtaak. De zorg in de laatste levensfase is intensief. Toch kan deze vorm van mantelzorg wel veel voldoening geven als het goed is verlopen en de naaste waardig is overleden. Dit draagt vaak bij aan de rouwverwerking.

 

Welke zorgtaken hebben mantelzorgers in de palliatieve fase?

Zonder de inzet van mantelzorgers zouden nooit zo veel mensen thuis kunnen overlijden. En ook als de zieke ergens opgenomen wordt blijven mantelzorgers vaak direct bij de zorg betrokken. Gemiddeld krijgen Nederlandse terminale patiënten ondersteuning van twee mantelzorgers: vaak de partner en/of kind(eren). Mantelzorgers geven huishoudelijke hulp, maar ook ondersteuning bij persoonlijke verzorging en emotionele begeleiding. Ook verrichten ze soms verpleegkundige taken, zoals hulp bij medicijninname, wondzorg of het bedienen van beademingsapparatuur.

 

Waar kunnen mantelzorgers terecht?

Steunpunten Mantelzorg geven informatie aan mantelzorgers die langdurig voor een (terminale of niet-terminale) naaste zorgen. Het gaat daarbij om informatie over het plaatselijke hulpaanbod (bijvoorbeeld hulp van vrijwilligers) en over diverse (financiële) regelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van vergoedingen of verlof). Een Steunpunt Mantelzorg kan informatie geven over de gevolgen van ziekte voor patiënt en naasten en kan praktische adviezen geven over tiltechnieken of hulpmiddelen, zoals tilliften, rollakens, alarmeringssystemen. Ook kunnen mantelzorgers bij steunpunten terecht voor informatie, educatie en emotionele steun. Een luisterend oor, individueel of in een groep. De consulenten kennen de specifieke lokale situatie met de ondersteuningsmogelijkheden.


Typen mantelzorgers

  • Kinderen
  • Jongeren
  • Ouderen
  • Partners
  • Allochtone mantelzorgers
  • Werkende mantelzorgers
  • Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening en/of dementie


    Bron: www.kiesbeter.nl