X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: Hospice De Mantelmeeuw (Hospicevoorziening vooral vrijwilligers)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Specifieke kenmerken: Hospice de Mantelmeeuw is een huiselijke voorziening die veel overeenkomsten kent met het eigen thuis.

Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, privacy en warme liefdevolle begeleiding wordt gecombineerd met professionele zorg door wijkverpleging, huisarts en vrijwilligers. Deze zorg en ondersteuning wordt volledig naar wens en behoefte van de bewoner aangeboden waarbij aandacht is voor zowel de medische en verpleegkundige aspecten als ook de sociaal-emotionele en psychische en geestelijk/spirituele aspecten .

De Mantelmeeuw wil een plek zijn waar mensen op hun eigen wijze de laatste periode van hun leven vorm kunnen geven. De Mantelmeeuw zal hierbij alle ondersteuning geven die binnen haar mogelijkheden ligt.

Door de voortdurende aanwezigheid van deskundige vrijwilligers in nauwe samenwerking met wijkverpleging en arts, kan er bij bewoner en naasten rust en ruimte ontstaan om zich te richten op elkaar en het naderend afscheid.

Het hospice kent een huiselijke sfeer waarbinnen de bewoner en de naasten zijn eigen plek mag innemen. De zorg wordt alleen overgenomen waar en wanneer de familie dit wenst waarbij de coördinatoren een centrale rol vervullen.

Indien sprake is van complexere situaties wordt samen met arts en verpleging gekeken wat nodig is en zonodig gebruik gemaakt van het Specialistisch technisch team Midden Holland.

Per aanvraag wordt gekeken of opname mogelijk is, de ervaring heeft geleerd dat in de meeste zorgsituaties de Mantelmeeuw een goede vervangende thuisplek kan zijn waar kwalitatief goede palliatieve zorg wordt geleverd.

Naast de arts en wijkverpleging wordt gebruik gemaakt van het steunpunt Geestelijk zorg indien daar behoefte aan is. Tevens is er een psycholoog verbonden aan ons huis.Aangesloten bij palliatief netwerk: Ja, namelijk bij het netwerk Noord-West-Utrecht.
Betrokken bij consultatieteam: Nee, maar deze instelling maakt gebruik van het team Midden-Nederland.
IK-regio: IKMN


Zorgaanbod

Aanbod op medisch gebied

De eigen huisarts komt naar het hospice en is eindverantwoordelijk voor de totale medische zorg. Indien u niet afkomstig bent van buiten Woerden is er een arts verbonden aan ons hospice die de zorg overneemt van uw eigen huisarts.

Alle benodigde technisch verpleegkundige zorg wordt in huis gehaald via het specialistisch team.


Aanbod op het gebied van verpleging en verzorging

De ondersteunende zorg wordt gegeven door onze vrijwilligers die van ’s ochtends 7 uur tot ’s avonds 23 uur het vaste aanspreekpunt zijn en vanuit een deskundige professionele houding ondersteuning geven aan de bewoner en diens naasten.

Hierbij werken zij nauw samen met de wijkverpleging welke verantwoordelijk is voor de verpleegkundige zorg. Hiervoor komt de wijkverpleging een aantal uur per dag verdeeld over meerdere zorgmomenten in het hospice. Tevens is de wijkverpleging altijd direct oproepbaar en beschikbaar voor het hospice.

Gedurende de nachtzorg zijn er verpleegkundigen aanwezig. Eventueel aangevuld met vrijwilligers.

Aanbod op het gebied van psychosociale begeleiding

Vrijwilligers richten zich voornamelijk op de sociaal-emotionele begeleiding. Het betreft getrainde vrijwilligers. Zij hebben een basistraining gehad en worden gedurende het jaar op verschillende manieren bijgeschoold en begeleid. Naast training is van belang dat elke vrijwilliger werkt vanuit de visie : “er te willen zijn voor een stervende op de plek waar hij of zij deze periode wilt doorbrengen en mee te bewegen met hetgeen gewenst wordt en past bij de individuele persoon”.

Voor de psychologische begeleiding is er een samenwerking met een psycholoog. Indien de bewoner behoefte heeft aan psychische ondersteuning en zelf geen contacten heeft met een psycholoog kan hiervan gebruik worden gemaakt.Aanbod op het gebied van de spirituele/geestelijke zorg
Indien naast onze vrijwilligers er behoefte is aan meer gerichte geestelijke of spirituele zorg en de bewoner heeft zelf geen contacten, maken wij gebruik van Stichting Tijd voor een gesprek. Deze stichting heeft contacten met geestelijk verzorgers welke zij passend bij de persoon in kunnen zetten.

Aanbod op het gebied van de ondersteunende diensten en complementaire zorg

Aan ons huis is als muziektherapeut een harpiste verbonden. Indien hier behoefte aan is wordt zij ingezet.

Voor alle overige complementaire zorg geldt dat wij deze niet bij voorbat bieden maar het bewoners vrij staat deze zorg in huis te halen en zonodig en mogelijk zullen wij hierbij ondersteunen.Overige informatie

Opnamecriteria: - Terminaalverklaring opgesteld door huisarts of specialist. - CIZ-indicatie voor dagzorg en nachtzorg.

Uitsluitingscriteria: Er kunnen redenen zijn waarom wij een individuele persoon geen plek kunnen bieden. Bij voorbaat kennen wij geen uitsluitingscriteria. Per aanvraag zal gekeken worden of wij de zorg kunnen bieden welke aansluit bij de behoefte van de zorgaanvrager en de complexiteit van mogelijke achtergronden. Indien mogelijk zal extra kennis en ondersteuning in huis worden gehaald.

Verblijfskosten: Ons hospice kent geen eigen bijdrage voor verblijf en ontbijt. Bijkomende kosten zoals warme maaltijden en kosten die thuis ook worden gemaakt is de zorgvrager zelf verantwoordelijk.
Dekking kosten genees- en hulpmiddelen: Via ziektenkostenverzekeraar.

 

   Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 8-8-2012 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Noordwest-Utrecht  
Terug