X

Project geestelijke verzorging

 

Sinds 1 januari 2019 is een subsidieregeling van kracht om geestelijk verzorgers in te zetten in de eerstelijn. De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in instellingen die zorg en verblijf aanbieden is reeds per wet geregeld, de nieuwe regeling maakt dit nu ook mogelijk in de thuissituatie. De middelen lopen via het netwerk palliatieve zorg en kunnen besteed worden aan consulten van geestelijk verzorgers, het bijwonen van multidisciplinair overleg (bijvoorbeeld PaTz) en aan uren als docent voor bijscholing van professionals en vrijwilligers.

 

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging is iedere activiteit die mensen helpt bij zingeving en levensvragen. Aandacht voor de spirituele kant van iemand is net zo belangrijk als oog voor de sociale, psychische of lichamelijke klachten. Een geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en professionele ondersteuning en begeleiding bij zingeving en levensvragen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Bij ingrijpende gebeurtenissen, een ernstig ziekteproces, eenzaamheid, rouw, vragen rondom zingeving en thema’s als schuld en schaamte kan een geestelijk verzorger van betekenis zijn. Indicatieformulieren voor verwijzing vindt u op de website van de beroepsvereniging VGVZ http://www.vgvz.nl.

 

Wat is het verschil tussen een geestelijk verzorger en een psycholoog?

Een psycholoog is vaak gericht op gedrag en op stemmingen en behandelt psychische problemen. Een geestelijk verzorger is meer een gesprekspartner dan een behandelaar en helpt bij zingeving en levensvragen, zoals “Waarom overkomt mij dit?”. Rouw hoort bijvoorbeeld bij de mens, je hebt dan geen psychische problemen.

 

 

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling voorziet in geestelijke verzorging in de eerstelijn voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en naasten, die niet in een instelling verblijven vallend onder de Wet Toelating Zorginstellingen. Een formele indicatie of diagnose is niet vereist. Een zorgverlener of welzijnswerker kan een verwijzende functie hebben, maar een cliënt mag ook zichzelf aanmelden. Kinderen in de palliatieve fase en hun naasten kunnen terecht bij het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest.

 

Wat houdt het project geestelijke verzorging in?

Het project bestaat uit het ontwikkelen en operationaliseren van een infrastructuur in de regio, die geestelijke verzorging mogelijk maakt in de thuissituatie. Onderdeel van het project is ook deelname aan multidisciplinaire overlegvormen realiseren en (bij)scholing van professionals en vrijwilligers organiseren. Het project in deze regio bevindt zich nu in de ontwerpfase, wat betekent dat er gewerkt wordt aan alle (praktische) randvoorwaarden die de inzet van geestelijk verzorgers mogelijk maakt. Na deze fase zal de infrastructuur gerealiseerd worden, waarschijnlijk in de vorm van een Centrum voor Levensvragen. Vanuit dit centrum zullen geestelijk verzorgers ondersteuning en begeleiding bieden. Niet alleen aan mensen in deze regio, maar ook aan zorgverleners door onder andere het geven van scholing. Hoewel dit centrum nog niet is gerealiseerd, kunnen geestelijk verzorgers – in goed overleg met de projectcoördinator- ook in deze fase al ingezet worden in de eerstelijn. 

 

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie over het project of voor het aanvragen van een consult kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Ninke Schrier. Zij is te bereiken via n.vandenberge@bravis.nl of 06-51068517.

Kinderen in de palliatieve fase en hun naasten kunnen terecht bij het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest via https://www.nikzuidwest.nl/contact.

Meer informatie over geestelijke verzorging kunt u vinden op de website http://www.geestelijkeverzorging.nl.