Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Consortium palliatieve zorg > Wie = Wie
X
Maak kennis met....

Samenwerken begint met elkaar leren kennen, ook binnen de Consortiumregio

Maak kennis met Els Prikker

Mijn naam is Els Prikker, voor (verre) oorsprong ben ik oncologieverpleegkundige en na een afwisselende carrière in de verschillende velden van de zorg ben ik terechtgekomen bij Avans als docent verpleegkunde. Mijn belangrijkste bezigheden liggen daarbij in het lesgeven aan derde en vierde jaars studenten binnen de minor Palliatieve Zorg. Daarnaast ben ik ook de coördinator voor deze minor Palliatieve Zorg. Een ontzettende leuke, boeiende en altijd weer andere baan! Namens Avans neem ik verder deel aan het DB van het consortium en aan het onderwijsproject O2PZ en de onderwijsknooppunten.

Verder ben ik ook nog in de dagelijkse uitvoerende praktijk werkzaam: als teamcoördinator Palliatief Terminale Zorg bij Allerzorg in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal. Op deze manier combineer ik de dagelijkse praktijk met de theorie en opleiding van een nieuwe lichting HBO'Vers en houd ik mezelf fris en up to date betrokken bij de wereld van palliatieve zorg.
 


Maak kennis met Ellen Vink, nieuw lid in het DB, vanuit de Netwerken.

Ik ben Ellen Vink en met ingang van 1 september 2012 werkzaam als netwerkcoördinator voor het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o).  In het verleden heb ik gewerkt als wijkverpleegkundige, en vervolgens functies vervuld binnen het management en daarna als beleidsadviseur. Ook heb ik korte tijd (1 ½ jaar) in de regio Den Haag gewerkt als hoofd bedrijfsbureau, maar ik vond deze functie wel “ erg ver weg bij de zorg”. Voor mijn baan als netwerkcoördinator heb ik  3 jaar gewerkt binnen de welzijnssector in Rotterdam en heb daar ervaring opgedaan met het proces van subsidieaanvraag, projectmatig werken en verantwoording.

De functie van netwerkcoördinator maakt het mogelijk de opgedane kennis en ervaring te gebruiken binnen een werkveld waar mijn hart ligt “de zorg”. Ik werk 24 uur per week en ben van maandag t/m donderdag bereikbaar.   Binnen het consortium Zuidwest Nederland is mijn rol om de 8 netwerken palliatieve zorg die onderdeel zijn van het consortium, te vertegenwoordigen. Ik doe dit met ingang van mei van dit jaar en heb het stokje over genomen van Patricia van Marion, mijn collega netwerkcoördinator uit Zeeland.

De uitdaging is om binnen consortium verband van elkaar te leren en samen te werken zodat we de goede dingen doen en we voorkomen dat dingen dubbel gedaan worden. daarnaast biedt het consortium de mogelijkheid om een verbinding te maken tussen het doen van onderzoek en de dagelijkse praktijk binnen de palliatieve zorg.

 


Maak kennis met Ingrid Pladdet.

Ik ben Ingrid Pladdet, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Mijn werkplek is bij SVRZ en het consultteam in Zeeland. Sinds mijn studietijd ben ik geïnteresseerd in palliatieve- en oncologische zorg. Als student heb ik de overlevingskansen bij mensen met  hersenmetastasen onderzocht. Later als internist, specialisatie maag-, darm-, leverziekten, deed ik onderzoek naar screening voor coloncarcinoom.

Door omstandigheden ben ik uiteindelijk van specialisatie veranderd. Ik werk nu al jaren als specialist ouderengeneeskunde. Momenteel participeer ik ook in het project Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg en ben bezig met de opzet van consultatieteams in de regio vanuit de ziekenhuizen. 

Voor mij is het belangrijk om de patiënt  als mens centraal te hebben in de palliatieve zorg en gedurende zijn hele proces de beste ondersteuning te bieden. Dit los van de  setting waarin hij verblijft. Hiervoor is nodig dat we elkaar en elkaars expertise binnen de consortium-regio kunnen en weten te vinden. Als lid van het DB van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland, wil ik juist een verbinding zien te maken tussen wetenschap -  onderzoek - praktijk en energie steken in de samenwerking over de ketens heen. 


Maak kennis met Martin den Hartog

In mei 2017 ben ik toegetreden tot het dagelijks bestuur van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland. Tijd om mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Martin den Hartog en in het dagelijks leven bestuurder van Avoord Zorg en Wonen, een ouderenzorginstelling in Etten-Leur en Zundert.

Van oorsprong ben ik verpleegkundige en heb gezondheidswetenschappen gestudeerd en later gepromoveerd. Nadat ik aan het bed had gestaan, heb ik bij zorgverzekeraars, het CIZ en een jeugd- en gehandicaptenorganisatie gewerkt. De affiniteit met de palliatieve zorg komt voort uit het feit dat aan Avoord het highcare hospice Marianahof is verbonden en in de ouderenzorg de palliatieve zorg meer dominant wordt vanwege de steeds korter wordende ligduur.

De (soms moeizame) verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft mij altijd geboeid. Vanuit dat perspectief en mijn bestuurlijke achtergrond ben ik toegetreden tot het dagelijks bestuur. Meer specifiek wil ik me inzetten om binnen het Consortium de verbinding tussen wetenschap op het gebied van palliatieve zorg en de praktijk van de palliatieve zorg te ondersteunen. Dit vanuit de overtuiging dat dat alleen maar kan, als het de cliënt in de palliatieve fase meerwaarde biedt.


Maak kennis met Madeleine Timmermann

Wie ben je en wat is je functie / achtergrond? 
Mijn naam is Madeleine Timmermann, geboren (1965) en getogen in Roosendaal. Ik  heb jarenlang gewerkt als verpleegkundige. Toen de kinderen geboren zijn (alweer bijna 20 jaar geleden...) ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Daar heb ik ook promotieonderzoek gedaan naar goede zorg voor mensen met dementie (2010). Ik heb een eigen bedrijf en werk als freelancer (trainer, spreker) op gebied van zorg, zorgethiek, presentie, dementie, spiritualiteit en palliatieve zorg. Zie ook. http://www.madeleinetimmermann.nl/

Wat zie je als de meerwaarde van het consortium?
Mede vanuit mijn verpleegkundige achtergrond besef ik hoe graag zorgverleners goede palliatieve zorg verlenen. Om dat te kunnen waarmaken is er nog altijd behoefte aan het (verder) ontwikkelen, verdiepen en beschikbaar stellen van relevante kennis en kunde. Verbindingen maken en samenwerken is daarbij van groot belang. Dat is voor mij de meerwaarde van het consortium. 

Lees HIER over de rol die Madeleine heeft binnen het consortium en over het project 'De kracht van de rituelen'. 


Maak kennis met Michael Echteld

Wie ben je en wat is je functie / achtergrond? 
Ik ben Michael Echteld, Projectleider Palliatieve Zorg bij Stichting Prisma. Prisma is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij Prisma geef ik leiding aan verschillende ontwikkelprojecten op gebied van palliatieve zorg, op gebied van organisatie van de zorg, scholing en onderzoek. Sinds september 2016 ben ik Lector Levenseindezorg aan de Hogeschool Avans.

Via beide functies vraag ik aandacht voor palliatieve zorg voor kwetsbare burgers: mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, niet-aangeboren hersenletsel en andere kenmerken die maken dat toegang tot reguliere palliatieve zorg niet vanzelfsprekend is. Ook zal ik aandacht hebben voor ethische vraagstukken rond de levenseindezorg voor deze burgers. Ik ben psycholoog, maar heb me vooral als onderzoeker geprofileerd op gebied van palliatieve zorg en gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Welke rol heb je binnen het Consortium (of: op welke manier ben je betrokken bij het Consortium)? 
Ik ben lid van de werkgroep Onderzoek van het consortium Zuid-West. Daar denk ik graag mee over onderzoek, maar vertegenwoordig ook het belang van onderzoek bij de ‘speciale groepen’. Verder ben ik lid van een aantal netwerken in Brabant en draag bij aan het verbinden van de activiteiten van de netwerken en het consortium op gebied van onderzoek.

Wat zie je als de meerwaarde van het consortium?
Het consortium is van groot belang als het portaal voor communicatie tussen enerzijds de ontwikkelaars van zorg/onderwijs/onderzoek en anderzijds het Nationaal Programma. Hiermee worden alle ontwikkelingen op gebied van palliatieve zorg—mits aangehaakt aan het consortium—gecoördineerd en gemeten aan landelijke afspraken en richtlijnen. Het gevaar hiervan is een dempend effect op innovatie. Daarom heeft het consortium een open kanaal voor bottom-up- initiatieven vanuit de netwerken, wat op zich een andere belangrijke meerwaarde is.

Wat vind jij belangrijke taken voor het consortium de komende periode?
Afgezien van de bovenvermelde functie is het belangrijk dat het consortium bottom-up-ontwikkelinitiatieven blijft ondersteunen. Vooral op gebied van onderzoek kunnen zorgverleners veel baat hebben bij ondersteuning van onderzoekers. Het consortium kan een belangrijke rol spelen bij het koppelen van zorgverleners en onderzoekers. Verder is het van belang dat het consortium samen met de netwerken voortdurend kritisch blijft ten aanzien van de doelstellingen van het Nationaal Programma en zonodig voorstellen formuleert om de inhoud bij te stellen. Ook zou het goed zijn als de consortia zich differentiëren op basis van de couleur locale (behoeften, aandachtsgebieden, doelgroepen) van de regio.


Maak kennis met onze onderzoekers:
In de ronde 'Palliantie 2015' zijn 7 projecten gehonoreerd: 5 van ons eigen Consortium en 2 waarin we als partner deelnemen.
Voor alle projecten zijn onderzoekers aangesteld. Dit zijn:

 


Maak kennis met Liesbeth Smedinga

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Liesbeth Smedinga, vanuit Stichting WIJ werkzaam binnen het samenwerkingsverband Zorg voor elkaar Breda. Ik houd mij vooral bezig met gezondheidspreventie bij ouderen vanuit het welzijnsperspectief. hoe kun je als oudere vitaal blijven en je zelfredzaamheid zo lang mogelijk behouden is de onderliggende vraag.
Daarnaast ben ik betrokken bij de ontwikkeling van één toegang tot (informele) Wmo-zorg en hulp (Wet maarschappelijke ondersteuning).


Welke rol heb je binnen het Consortium?
Ik ben lid van de Patiënten en Naasten Adviesraad.
Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar het project: Voldoet de "Surprise Question" nog? o.l.v. prof. dr. Karin van der Rijt. Het primaire doel van dit project is te komen tot een markeringsinstrument voor de laatste levensfase dat bruikbaar is voor verschillende chronische ziektes.


In mijn werk met ouderen en in mijn netwerk merk ik hoe belangrijk het is voor mensen om hun leven goed te kunnen afsluiten. Het gedachtegoed achter de Surprise Question helpt arts, patiënt en naaste de laatste levensfase waardig te beleven. Ik vind het belangrijk om vanuit het perspectief van patiënt en naaste en steentje bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van dit project.

Verder worden vanuit het Consortium nieuwe onderzoeksvoorstellen voorgelegd aan de Patiënten en Naasten Adviesraad. Voor mij is een belangrijk criterium de toegevoegde waarde voor kwaliteit van leven van de patiënten en naasten.

Hoe kijk je naar de Patiënten en Naastenadviesraad en het Consortium?
Ik vind het een goede zaak dat er meer en meer aandacht komt voor de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Goed dat er vanuit onderzoek wordt samengewerkt met onderwijs en praktijk. Dit verhoogt de kans op het ontwikkelen van effectieve interventies vanuit verschillende perspectieven. Maar bovenal is het van belang naar dit thema te kijken vanuit het patiëntenperspectief.

Het onderzoek van Huber en Van Vliet (positieve gezondheid) is wat mij betreft zeer relevant voor het werk van het Consortium. Dit onderzoek laat een flink verschil zien tussen bijvoorbeeld onderzoekers en patiënten in de wijze waarop zij het begrip gezondheid interpreteren. Werk aan de winkel dus voor de Patiënten en Naasten Adviesraad.

Wil je meer van Liesbeth weten of iets vragen? Je kunt Liesbeth bereiken via liesbethsmedinga@zorgvoorelkaarbreda.nl of via twitter @lsmedinga

 


Maak kennis met  Thea van Doornmalen

Wie ben je en wat is je functie?
Ik ben Thea van Doornmalen Nendels, HBO verpleegkundige palliatieve zorg. Ik werk als senior verpleegkundige in Hospice Francinus de Wind in Waalwijk, met als aandachtsveld kwaliteit. Ik ben me sinds lange tijd aan het verdiepen in de palliatieve zorg en ben actief betrokken bij de netwerkoverleggen. Eerst in de regio Oosterhout/Breda vanuit mijn voorgaande functie, en sinds kort samen met mijn collega senior verpleegkundige bij Midden-Brabant als waarneming voor onze manager.

Welke rol heb je binnen het Consortium?
Binnen het consortium zit ik in de werkgroep onderwijs. Ik inventariseer samen met Irma Broers welke mogelijkheden er zijn op het gebied van verpleegkundige en verzorgende scholingen op MBO en HBO-niveau in de regio Midden-Brabant. Van hieruit willen we gaan werken aan een verbeterprogramma voor palliatieve zorg in het onderwijs op verschillende niveaus om dit landelijk uit te dragen.

Hoe kijk je naar het Consortium?
Het consortium zie ik als verbindende schakel tussen de vele verschillende initiatieven bij o.a. de PAT teams, intra- en extramurale zorg en ik hoop dat er uiteindelijk aandacht zal komen voor palliatieve zorg op landelijk niveau in het onderwijs. Het inventariseren en verkrijgen van een totaalbeeld zal hopelijk leiden tot het verbeteren van het opleidingsstelsel en de (noodzakelijke) aandacht om palliatieve zorg op de kaart te zetten. Collega’s en dan bedoel ik multi disciplinair zijn dan beter voorbereid om het gesprek aan te gaan met de patiënt en hun naasten. Tevens zou evt. data gegenereerd worden uit verzamelde info waardoor er een soort benchmark ontstaat voor alle organisaties die te maken hebben met palliatieve zorg, ieder op hun eigen vlak.

 


Maak kennis met Judith Rietjens

Wie ben je en wat is je functie?
Ik ben Judith Rietjens, senior onderzoeker aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Ik coördineer en ben betrokken bij verschillende projecten op het gebied van advanced care planning en medische besluitvorming en zorg aan het levenseinde. Van huis uit ben ik gezondheidswetenschapper.

Welke rol heb je binnen het Consortium?
Ik ben de projectleider van één van de zojuist gehonoreerde projecten over het deactiveren van ICD's in de laatste levensfase. Tevens ben ik betrokken bij twee andere projecten: één over palliatieve zorg voor daklozen (samen met het VU MC) en één over advance care planning bij kinderen (samen met o.a. het UMCU). Daarnaast zou ik graag willen verkennen of we binnen het Consortium zouden kunnen samenwerken op het gebied van zelfmanagement van patiënten en naasten in de palliatieve zorg - dit is één van mijn nieuwe aandachtsgebieden.

Hoe kijk je naar het Consortium?
Ik denk dat het Consortium een uitstekend uitgangspunt is om duurzame samenwerking vanuit praktijk, onderzoek en onderwijs tot stand te brengen en projecten - en uiteindelijk de zorg - tot een hoger plan te brengen. ik vind het belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk vanuit zijn eigen expertise en kracht kan werken binnen dit Consortium. Ik ben erg geïnteresseerd om met de leden van het Consortium die ik nog niet heb ontmoet kennis te maken, en te zien hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Of, om te spreken met de beroemde woorden van tennislegende Arthur Ashe: "start where you are, use what you have, do what you can".
Wil je meer van me weten of iets vragen? Je kunt me vinden op j.rietjens@erasmusmc.nl of op Twitter @JudithRietjens