Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorg in uw regio > Sociale Kaart Spirituele Zorg > Zorg vanuit Overige Initiatieven
X
Zorg vanuit Nieuwe Initiatieven

Volgens GGD-gegevens zijn er in Rotterdam meer dan drieduizend ouderen die ernstig vereenzaamd zijn en behoefte hebben aan contact of een goed gesprek. Aangezien een groot deel van de Rotterdamse bevolking geen band heeft met een kerk, moskee of levensbeschouwelijk genootschap, hebben veel ouderen geen ‘adres’ waar ze met hun levensvragen heen kunnen. In sommige Rotterdamse wijken zijn daarom initiatieven genomen om nieuwe vormen van geestelijke zorg beschikbaar te stellen voor wijkbewoners los van kerkorganisaties of zorginstellingen. Deze vormen van geestelijke zorg richten zich tot op heden meer op wijkbewoners met levens- en zingevingsvragen in het algemeen en niet specifiek op mensen in een palliatieve fase en hun naasten. Volgens onderzoek van de Rotterdamse Dienst Sozawe bestaat behoefte aan geestelijke zorg met name bij mensen met een allochtone achtergrond, bij ouderen en bij mantelzorgers.

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende initiatieven:

Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken

Het Centrum voor Levensvragen (in oprichting) wordt gevormd door een netwerk van organisaties en geestelijk verzorgers.

De doelstelling van het Centrum voor Levensvragen voor Rotterdam & omstreken is:

  • bevorderen dat er voor bewoners en verwijzers een toegankelijk en samenhangend aanbod is van ondersteuning bij levensvragen en zingeving;
  • inzichtelijk maken van het aanbod in Rotterdam & omstreken;
  • onderlinge uitwisseling tussen de deelnemende projecten en geestelijk verzorgers;
  • bevorderen van de kwaliteit van de projecten onder andere door samenwerking op het vlak van deskundigheidsbevordering.

Contact:

 

MOTTO

MOTTO staat voor Meelevende Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende Ouderen.

Bij MOTTO wordt gewerkt met een netwerk van vrijwilligers die mensen thuis bezoeken. MOTTO richt zich op levens- en zingevingsvragen bij thuiswonende ouderen, mensen die met een slechtnieuwsgesprek uit het ziekenhuis komen en op mensen die behoefte hebben aan gesprekken over het naderend levenseinde. In de huidige ouderenzorg wordt ernaar gestreefd dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Ook mensen met een ernstige aandoening blijven niet meer lang in een ziekenhuis. Na het slechtnieuwsgesprek volgt misschien nog een korte klinische opname, maar voordat ze beseffen wat er aan de hand is zijn ze alweer thuis. Mensen vallen zo steeds meer buiten het werkveld van geestelijk verzorgers van instellingen. MOTTO wil deze leemte naar vermogen opvullen voor mensen van alle levensovertuigingen of culturele achtergronden.

MOTTO werkt met geselecteerde, doorgaans zelf al wat oudere vrijwilligers die door een geestelijk verzorger worden getraind en gecoacht, vanuit een strategische plek in de wijk waar veel andere hulpverleners werken. Komt er een melding dat iemand in de wijk kampt met zingevings- of levensvragen dan gaat de geestelijk verzorger zelf eerst één of twee keer op huisbezoek, voordat zij de cliënt aan een geschikte vrijwilliger voorstelt die dan de verdere begeleiding doet. Het aanbod aan geestelijke zorg wordt door MOTTO via huis-aan-huisbladen, voordrachten en publicaties aan de wijkbewoners kenbaar gemaakt. Daarnaast wordt doorverwezen door andere hulpverleners en huisartsen.
 

Contactgegevens
Hang 7
3011 GG Rotterdam
010 - 466 67 22 
Website: www.samen010.nl/motto/

MOTTO IJsselmonde
Herenwaard 23
3078 AK Rotterdam
Tel. 06-40 35 79 09

MOTTO Prins Alexander
Van Moorselplaats 1
3067 SH Rotterdam
Tel. 06-40 35 79 09

MOTTO Hillegersberg-Schiebroek
Wilgenlei 790
3053 CW Rotterdam
tel 06-33 64 39 49

 

Levinas Centrum
In gezondheidscentrum Levinas werken artsen, apothekers, fysiotherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten, geestelijk verzorgers en nog tal van andere disciplines samen aan het welzijn en de gezondheid van hun patiënten. Geheel volgens de filosofie van de naamgever Emmanuel Levinas stellen de zorgverleners de mens centraal en zien hem als veel meer dan alleen een aandoening of kwaal. Dat uit zich in de wijze waarop zij omgaan met de patiënt en zijn sociale omgeving. In Levinas zijn menselijk contact en een zorgvuldige, respectvolle behandeling en/of begeleiding dan ook vanzelfsprekend. Iedereen, ongeacht achtergrond of nationaliteit, kan zich er thuis voelen.

Geestelijke zorg is integraal onderdeel van het aanbod van Levinas. Dit uit zich onder meer in de vrij unieke intervisie die regelmatig wordt georganiseerd tussen huisartsen en geestelijk verzorgers, waarin onder meer casuïstiek wordt besproken. Dit blijkt een zeer gewaardeerd concept. 

Contactgegevens:
Noordeinde 97
3061 EM Rotterdam
Tel. 010 - 20 12 970
Website: www.gc-levinas.nl
Contactpersoon voor het Levinas Centrum is de huisarts Corine Baar.

Spreekuur geestelijke zorg
De geestelijke zorg richt zich op een breed publiek en bespreekt thema’s als levens- en zingevingsvragen, eenzaamheidsgevoelens, relatieproblemen. Geestelijk verzorgers van verschillende religies en overtuigingen zijn aan dit centrum verbonden: protestant, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch, joods, boeddhistisch, humanistisch. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten behoefte hebben om te praten over vragen en problemen op het snijvlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid, welzijn en levensbeschouwing/religie. In het reguliere spreekuur van de artsen is daar niet of nauwelijks gelegenheid voor. In 2007 werd een stuurgroep, bestaande uit een huisarts, psycholoog en predikant, opgericht om deze behoefte goed in kaart te brengen. Als gevolg hiervan is er een spreekuur geestelijke zorg Levinas is opgezet. Dit spreekuur vond eerder plaats in een nabijgelegen verpleeghuis en is sinds de opening elke woensdagochtend in het gezondheidscentrum.

De groep geestelijk verzorgers bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende denominaties, zoals een predikant, pastor, pandit, en christelijk-, humanistisch- en islamitisch geestelijk verzorgers. Dit om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de multiculturele samenleving in Rotterdam, specifiek in Kralingen Crooswijk. De geestelijk verzorgers hebben gezamenlijk een training gehad in gespreksvoering met patiënten en in het omgaan met andere hulpverleners.

U kunt op woensdagochtend tussen 10.30 en 11.30 terecht op het spreekuur geestelijke zorg in het Gezondheidscentrum Levinas. Iedere week is daar een van de geestelijk verzorgers aanwezig. Meld u bij binnenkomst in het gezondheidscentrum bij de gastvrouw of bij de receptiebalie van de huisartsen. Wanneer u een afspraak wilt maken met een geestelijk verzorger van een specifieke levensbeschouwing kunt u mailen met: geestelijkezorg.levinas@gmail.com.  U kunt ook aan een van de doktersassistenten vragen contact met de geestelijk verzorgers op te nemen. U wordt dan teruggebeld. Het spreekuur geestelijke zorg is kosteloos tot een maximum van 3 gesprekken. 

De Vruchtenburg
De Vruchtenburg is een GGZ-instelling, gespecialiseerd in begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Zij kunnen bij de Vruchtenburg terecht voor informatie, begeleiding en praktische handvatten bij het omgaan met hun ziekte en de behandeling ervan. Het aanbod van de Vruchtenburg varieert van individuele gesprekken met een GZ-psycholoog tot haptotherapie, kunstzinnige therapie, groepsbegeleiding, revalidatie en ondersteuning bij de terugkeer naar het werk. De vruchtenburg begeleid ook kinderen van ouders met kanker. 
(Zie ook het onderdeel Zorg vanuit Inloophuizen)

Contactgegevens:
Locatie Straatweg
Straatweg 171
3054 AD Rotterdam
Tel: 010-285 95 94

Roparun Centrum
Maasstadweg 90
3079 DZ Rotterdam
Tel: 010- 292 36 20

Website: www.devruchtenburg.nl

Vrijgevestigde Humanistisch Raadswerkers
Sinds enkele jaren is er een zekere mate van vereniging van vrijgevestigde humanistisch raadslieden bij het Humanistisch Verbond in Amsterdam. Zij staan daar als zodanig ingeschreven, hebben bijeenkomsten en zoeken naar wegen om het vrijgevestigd raadswerk vorm te geven. Financiering vindt een enkele keer plaats vanuit WMO-gelden, maar doorgaans betalen cliënten de consulten zelf.

Contactgegevens:
HV Amsterdam Amstelland
P/a Jan van Eijckstraat 19-II
1077 LG Amsterdam
Tel. 020 - 521 90 00
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Website: humanistischgeestelijkebegeleidersvrijgevestigd 

 

Steun bij verlies

"Wij willen mensen gelegenheid geven om op eigenwijze hun verlies te dragen en in hun leven te integreren. Dat doen wij door laagdrempelige informatie en steun voor verliesdragers aan te bieden die geconfronteerd worden met verlies van een dierbare, gezondheid, relatie en werk. Dit in de hoop dat mensen, die een verlies te dragen hebben, op een dag kunnen zeggen: ‘Ik omarm het leven met meenemen van het verlies"

Website: www.steunbijverlies.nl