Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Financiën > Handreiking Financiering Palliatieve Zorg
X
Herziene handreiking financiering 2019

Informatie over Financiering Palliatieve Zorg

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De Handreiking 2019 is een herziening van de Handreiking 2018, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Sinds 1 juli 2018 zijn de mogelijkheden voor extra financiering voor patiënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie uitgebreid. Daarnaast wordt per 2019 verpleging en verzorging voor kinderen in de thuissituatie in een integrale, nieuwe prestatie geplaatst. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Handreiking 2019.

 

         

 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief, de organisatie voor professionals in de palliatieve zorg, namen het initiatief tot de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018. Zij brachten gemandateerde vertegenwoordigers van palliatieve zorgpartijen aan tafel om, in samenspraak met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de professionals in eerste, tweede en derde lijn te informeren over de mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg. Aan de hand van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving, is de handreiking dit jaar herzien.

Download hier de Handreiking Financiering Palliatieve Zorg 2019

Vragen?
Voor vragen over de Handreiking financiering kunt u contact opnemen met Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg IKNL.