X
Bestuur

Door het Bestuur is besloten dat de beide netwerkbesturen overgaan tot één bestuur waaronder  de drie Twentse Netwerken blijven functioneren. Ook de beide Dagelijkse Besturen gaan over tot één Dagelijks Bestuur. De werkgroepen worden, voor zover het  kan en effectief is samengevoegd.

Daar waar nodig blijven de werkgroepen apart functioneren. De beide jaarplannen 2018 zijn geaccordeerd.

Inmiddels zijn de netwerkcoördinatoren  met een afgevaardigde vanuit het Dagelijks Bestuur begonnen aan een “rondje bestuurders”. Doel is om de dialoog aan te gaan met de bestuurders omtrent de stand van zaken palliatieve zorg in de regio en in de desbetreffende organisaties. De Netwerken nemen graag de visie en inbreng vanuit de bestuurders mee bij verdere planvorming.  De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden.

Bestuur