Nieuws

Geestelijke zorg voor mensen thuis: stand van zaken

Geestelijke zorg voor mensen thuis: stand van zaken

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers bij mensen thuis mogelijk. T/m 2020 zijn de middelen daarvoor toegekend aan de netwerken palliatieve zorg voor het opbouwen van de regionale infrastructuur en voor de inzet van geestelijk verzorgers. Het gaat om ondersteuning van mensen in de palliatieve fase (inclusief naasten), mensen van 50 jaar en ouder en van kinderen in de palliatieve fase en hun naasten (dit gaat via de Netwerken Integrale Kindzorg). Daarnaast is de inzet bedoeld voor deskundigheidsbevordering door de geestelijk verzorgers en het aansluiten bij overlegvormen in de eerste lijn. 

Waar gaat het om?
Als je ongeneeslijk ziek bent, gaat veel aandacht uit naar de ziekte. Maar achter de ziekte zit een mens met een heel leven en met anderen om zich heen (of juist niet). Wat betekent deze situatie voor hem of haar? Mensen worstelen dikwijls met allerlei vragen en kunnen moeite hebben om zich staande te houden. Hoe zij hun ziekte, zorgproces en naderende einde ervaren, bepaalt hoe mensen omgaan met de situatie en hoe ze het een plek geven in hun leven. Aandacht voor de mens achter de patiënt kan ervoor zorgen dat die balans vindt. Zingeving speelt hierin een belangrijke rol. Het geeft betekenis aan de gebeurtenissen. Dit kan net zo goed gelden voor mensen in andere omstandigheden, bijvoorbeeld na een verlieservaring of een andere ingijpende gebeurtenis. Een goed gesprek met een naaste of bekende zorgverlener is vaak voldoende om met de situatie om te kunnen gaan. Soms hebben mensen ook meer begeleiding nodig. Een geestelijk verzorger kan dat bieden. Welke gevoelens leven er? Waar zit de worsteling in? Hoe kun je iemand in nood nabij zijn? Wat kan positieve energie geven? Het gaat om ruimte en aandacht bieden aan de betekenis die iemand geeft aan de omstandigheden.
 
Wat wordt nu geregeld?

De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in instellingen die zorg met verblijf aanbieden, is wettelijk vastgelegd in de Wkkgz. Dit waarborgt dat mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een zorginstelling, bij iemand terecht kunnen met levensvragen. Voor mensen die thuis verblijven en behoefte hebben aan een vorm van geestelijke begeleiding, is dit niet bij wet geregeld.

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én het budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) heeft een plan van aanpak voor ondersteuning door geestelijk verzorgers geschreven en om laten zetten in een subsidieregeling. Hiermee is op de korte termijn (2019 en 2020) financiering van onderzoek, onderwijs en inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk.

De bouw van een regionale infrastructuur (vaak via een centrum voor levensvragen) en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) loopt in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering.

Voorbereidingen in de Utrechtse regio
In Septet, het consortium palliatieve zorg Midden-Nederland, is door de zeven deelnemende netwerken in het afgelopen voorjaar de basis ontwikkeld voor zeven centra voor levensvragen. In elke regio komt een centrum of wordt een bestaand centrum versterkt met de beschikbare financiering en de ontwikkelde basisfaciliteiten op het gebied van werkproces, declaratie en registratie, communicatie, scholing en minimale eisen. Uiteraard is in elke regio aandacht voor het eigen lokale karakter.
LET OP: het gaat dus om geestelijke begeleiding van mensen thuis in de palliatieve fase EN van alle mensen die 50 jaar of ouder zijn.
 
Stand van zaken gemeente Utrecht
Door het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad zijn afspraken gemaakt met het centrum voor levensvragen Zin in Utrecht dat reeds bestond. Op 28 mei is een symposium georganiseerd voor zorgverleners en buurtteams. Alle aanvragen en doorverwijzingen voor inwoners van de gemeente Utrecht naar een geestelijk verzorger lopen nu al via dit centrum. Inwoners kunnen zelf contact opnemen via het contactformulier op de website. Zorgverleners, buurtteams e.a. kunnen doorverwijzen naar Zin in Utrecht via het verwijsformulier op de website.
 
Stand van zaken Zuidoost-Utrecht 
In het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht wordt nog hard gewerkt aan de oprichting van een centrum voor levensvragen door een expertgroep van o.a. geestelijk verzorgers, een kwartiermaker en de netwerkcoordinator. Het is de bedoeling dat het centrum in september operationeel is. Geestelijk verzorgers kunnen nu al consulten aan mensen thuis aanbieden, mits zij voldoen aan de gestelde eisen. Als je dit wilt, neem dan contact op met netwerkcoordinator Margriet Wanders voor de voorwaarden. Zodra het centrum voor levensvragen is opgericht, hoor je hier meer van. Het gaat in deze regio om de gemeenten Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Wijk bij Duurstede.
 
Brochures e.d.
Er komen brochures en andere PR-middelen die iedereen kan gebruiken om mensen attent te maken op de mogelijkheid van begeleiding door een geestelijk verzorger. Als alles is ingericht, zal er op verschillende manieren bekendheid aan worden gegeven.
 
 

Theme picker