Nieuws

Tijdig aandacht voor leven en sterven met dementie

Tijdig aandacht voor leven en sterven met dementie

In Zeist is in juni een pilot gestart waarin huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie in onderlinge afstemming al in een vroeg stadium met mensen met dementie en hun naasten in gesprek gaan over de toekomst. Doel is meer rust, duidelijkheid en eigen regie.

Bewustwording

We willen bereiken dat mensen met dementie en hun naasten het belang kennen van vroegtijdig nadenken over en bespreken van wensen en vragen rond de laatste levensfase bij dementie en dat ze dat gesprek ook aandurven. Op 6 juni is de pilot van start gegaan met de goed bezochte bijeenkomst ‘Praten over dementie’ voor oudere inwoners in het Binnenbos. Sep van de Boom van Alzheimer Zeist sprak over omgaan met dementie en Rob Bruntink van Bureau MORBidee sprak over het belang van tijdig praten over wensen en behoeften t.a.v. het levenseinde. Het boekje Onmisbare informatie over het einde van het leven is aan alle aanwezigen uitgereikt. Alle huisartsen in Zeist zijn door huisartsenvereniging Unicum ingelicht over de pilot en over een mogelijk grotere vraag om een dubbel consult voor 'een goed gesprek'. Op 24 oktober volgt een bijeenkomst voor ouderen in De Bilt, waar de film De dappere patiënt zal worden vertoond met een nagesprek. Ook wordt in het najaar een Alzheimer Café in Zeist gewijd aan het onderwerp: praat op tijd over je wensen. Voor mensen met dementie en hun naasten is het boekje Spreken over vergeten beschikbaar.

Deskundigheid

In de avond van 6 juni was de eerste multidisciplinaire nascholing over proactieve zorgplanning voor huisartsen, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen, sociaal team, POH en verpleegkundig specialist van de geheugenpoli. Via rollenspel is geoefend met gespreksvoering om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten te achterhalen en om vragen en problemen bespreekbaar te maken. Ook kwamen varianten op de surprise question bij dementie ter sprake: ‘Zou het ons verbazen als deze patiënt over een jaar wilsonbekwaam is?’ Of: ‘Zou het ons verbazen als deze patiënt over een jaar niet meer zelfstandig kan wonen?’ Deze vragen kunnen helpen bij het opstarten en vormgeven van proactieve zorgplanning op basis van de wensen en behoeften van de patiënt. 

Samenwerking

Een doel van de pilot is ook dat zorgverleners zich bewust zijn van het belang van tijdige aandacht, een goed gesprek (dat regelmatig wordt herhaald) en proactieve zorgplanning bij mensen met dementie en hun naasten. Zij worden toegerust om hier in onderlinge afstemming naar te handelen. Hierbij wordt de Gesprekswijzer gehanteerd. De verwachting is: meer duidelijkheid en rust voor mensen met dementie en hun naasten plus bijvoorbeeld dat wilsverklaringen actueel worden gehouden. In de pilot worden ca. 45 mensen met beginnende of gevorderde dementie en hun naasten bereikt via drie deelnemende huisartsenpraktijken en andere betrokken zorgverleners. De pilot zal lopen tot begin 2020. De ontwikkelde werkwijze zal daarna beschikbaar zijn voor andere praktijken in Zeist en uiteindelijk voor iedereen.

Meer informatie

Initiatiefnemer van de pilot is Septet, consortium palliatieve zorg Midden-Nederland. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht, Netwerk Dementie Zeist, Raedelijn en het verbeterprogramma Dementiezorg Voor Elkaar van Vilans zijn intensief betrokken. Zilveren Kruis heeft een bedrag uit het zorgvernieuwingsbudget beschikbaar gesteld. Meer informatie is te krijgen bij Margriet Wanders, netwerkcoördinator palliatieve zorg.


Theme picker