Verbeterprogramma Palliatieve Zorg 2012 - 2015

Dit verbeterprogramma is nu beëindigd. In het kader hiervan zijn in de afgelopen drie jaar de volgende projecten gestart in de regio's Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht:

  • Cirkelteam De Bilt-Bilthoven - een combinatie van drie Goede Voorbeelden: PaTz, Pro-actieve zorgplanning en Besluitvorming in de palliatieve fase. Partners: Hospice Demeter, Vitras, MediBilt en Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.
  • PaTz in Utrecht - signalering palliatieve fase plus afstemming huisartsen, wijkverpleegkundigen en vrijwillige terminale thuiszorg. Partners: Huisartsen Utrecht Stad, Careyn.
  • Goed voor Elkaar in Utrecht - praktische verbindingen tussen dementiezorg, palliatieve zorg en vrijwillige terminale thuiszorg. Partners: Hospice Utrecht, Johannes Hospitium, AxionContinu, Careyn, Stichting Thuis Sterven Utrecht en Proxima.
  • Zorgconsulent palliatieve zorg - brede introductie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de ouderenzorg van Zorggroep Charim vanuit Hospice De Wingerd.
  • Signaleringsbox - implementatie van de signaleringsbox bij Careyn Thuiszorg i.s.m. Kleurrijk Zorg en Huisartsen Utrecht Stad.

Waar nodig en mogelijk worden projecten in onderlinge samenhang uitgevoerd. Het is de bedoeling de opbrengsten en werkwijzen te borgen in de reguliere zorg- en dienstverlening en om de projecten uit te breiden naar andere regio's en organisaties.

Aanbevelingen uit het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

De VPZ programmacommissie heeft aanbevelingen gedaan voor het nu lopende programma Palliantie. Dit gaat onder meer om het schenken van aandacht aan aspecten als communicatie en bejegening, doorontwikkeling van Goede Voorbeelden en het stimuleren van inbedding van de voorbeelden in opleidingen.

Lees de eindevaluatie