Waar kunt u voor hulp terecht

Veel mensen vinden het prettig om thuis zorg te krijgen van mensen die vertrouwd voor hen zijn, zoals familie, vrienden en kennissen (de mantelzorg). Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden of wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. In die situatie kunnen de volgende organisaties u de weg wijzen:

 

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Het CIZ stelt aan de hand van de gezondheid en uw woon- en leefsituatie een indicatie vast voor de zorg die u nodig heeft indien u gebruik moet maken van thuiszorg of een zorginstelling. Zie voor meer informatie de website www.ciz.nl.

 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Bepaalde vormen van ondersteuning thuis vallen onder de Wmo. Deze wet draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. In de Wmo zijn o.a. de volgende voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Heeft u één van deze voorzieningen nodig, dan kunt u hiervoor bij uw eigen gemeenten terecht;

  • hulp bij het huishouden
  • individuele begeleiding
  • dagbesteding
  • kortdurend verblijf
  • woningaanpassingen
  • rolstoelen
  • vervoersvoorzieningen
  • gehandicaptenkaart en –parkeerplaats
  • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Voor de Wmo-voorzieningen heeft u een indicatiebesluit nodig. Een WMO consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt al dan niet een indicatie afgegeven.

Netwerken palliatieve zorg

In de netwerken palliatieve zorg werken verschillende organisaties samen om de palliatieve zorg regionaal zo goed mogelijk te organiseren. Bij de casemanager palliatieve zorg kunt u informatie aanvragen met de verschillende zorgmogelijkheden in uw regio. Daarnaast kunt u meer informatie teruglezen op de website van het netwerk Waardenland http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland

Vrijwilligersorganisaties

De mensen die werkzaam zijn bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden enkele dagdelen hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van de VPTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren. Het is mogelijk dat naast de VPTZ ook andere vrijwilligersorganisaties actief zijn.

Kosten

Zorg thuis en in de hospice (hoofdstuk 8) wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.  Hospices vragen veelal een eigen bijdrage buiten de financiering van de zorgverzekeraar om. Deze eigen bijdrage verschilt per hospice. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw hulpverlener, de instelling waar u zorg van ontvangt of bij uw zorgverzekeraar. 

De wijkverpleegkundige stelt een indicatie voor de zorgverzekeringswet.

Palliatieve terminale zorg in zorginstellingen  worden vergoed via de Wet langdurige zorg(Wlz). Het CIZ beoordeelt of u voor Wlz zorg in aanmerking komt. Het CIZ stelt een indicatie waarmee u zorg in een zorginstelling kunt krijgen. Voor deze zorg betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor de berekening van de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Als u geen Wlz-indicatie heeft kunt u via de zorgverzekeringswet de palliatieve zorg vergoed krijgen. Hierbij kunt u zorg in de thuissituatie ontvangen of in een hospice. De zorg wordt dan vergoed onder de noemer wijkverpleging of onder de subsidieregeling eerstelijnsverblijf. Het is mogelijk dat hospices een vergoeding vragen voor de kosten die zij per dag maken, naast de geleverde zorg. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw hulpverlener, de instelling waar u zorg ontvangt of uw zorgverzekeraar.